Nu ska jag dric­ka cham­pagne!

Val­len­tu­na­rek­torn Bo Ös­te­ni­us vann mot kom­mu­nen.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström Uf­fe Lindeborg

Kom­mu­nen tog hjälp av ex­per­ter och ju­ris­ter som me­na­de att det gick att av­ske­da Bo Ös­te­ni­us. Men två dom­sto­lar har sagt an­norlun­da vil­ket in­ne­bär att kom­mu­nen för­lo­rar mil­jon­tals kro­nor. Nu ta­lar den spar­ka­de rek­torn ut. Bo Ös­te­ni­us spar­ka­des från sin tjänst som rek­tor för Bäll­sta­bergs­sko­lan ef­ter det att Val­len­tu­na kom­mun an­kla­gat ho­nom för tjäns­te­fel och att ha hand­lat pri­va­ta pry­lar för sko­lans peng­ar. Tings­rät­ten sa­de att det var fel att spar­ka rek­torn vil­ket över­kla­ga­des. I ons­dags kom emel­ler­tid Ar­bets­dom­sto­len fram till sam­ma sak.

Val­len­tu­na Ny­he­ter når Bo Ös­te­ni­us på te­le­fon. Han är på se­mes­ter i Spa­ni­en med sin bror och dot­ter när han får be­ske­det av Val­len­tu­na Ny­he­ter.

– Jag ska nog ta ett glas cham­pagne med dem, sä­ger Bo Ös­te­ni­us.

Var över­ty­gad

Men även om det känns skönt har han ald­rig oro­at sig så myc­ket.

– Väl­digt många i min när­het har va­rit ner­vö­sa men själv har jag va­rit över­ty­gad om att do­men ska bli så här. Att tre duk­ti­ga ju­ris­ter i tings­rät­ten skul­le ha fel vo­re in­te så tro­ligt.

Bland an­kla­gel­ser­na från kom­mu­nen finns att Bo Ös­te­ni­us va­rit vårds­lös med kom­mu­nens peng­ar.

– Det värs­ta av allt är att de gick ut i press och sa­de att så här får man in­te an­vän­da kom­mu­nens peng­ar. Se­dan var det 19 000 kro­nor där det in­te fanns kvit­to. Jag es­ti­me­rar att de be­ta­lar åt­ta mil­jo­ner för det här när allt är över.

Och en titt på samt­li­ga no­tor som skat­te­be­ta­lar­na får stå för vi­sar att han har rätt (se fak­taru­ta).

”En bra slant”

Bland an­nat till­kom­mer kost­nad för de 24 må­nads­lö­ner som kom­mu­nen ska be­ta­la Bo Ös­te­ni­us för att de ”kö­per ut” ho­nom.

– Jag har 57 900 i lön och så ar­bets­gi­var­av­gif­ter, det blir 80 000 kro­nor. Det gång­er 24 må­na­der, det blir en bra slant.

Bo Ös­te­ni­us fö­re­träd­de sig själv för att spa­ra peng­ar.

– Det vitt­nar om att det var väl­digt solklart, om jag kan försvara mig själv mot en av Sve­ri­ges mest in­fly­tel­se­ri­ka ar­bets­rättsju­ris­ter, An­ders El­mér, kan det in­te fin­nas myc­ket att gå på. Man ha­de ock­så lagt ner 2,5 mil­jo­ner på en ut­red­ning från Pwc för att smuts­kas­ta mig.

”Rät­tar oss ef­ter dom­slut”

Victor Ki­lén är kom­mun­di­rek­tör och han har va­rit del­ak­tig i pro­ces­sen mot rek­torn.

– De har kom­mit med sitt dom­slut. Det är klart att vi rät­tar oss ef­ter det. Vi har dri­vit det här i dom­stol och då är det som så. Det går in­te att över­kla­ga Ar­bets­dom­sto­lens dom, det är sis­ta in­stans.

Men hur känns det? Bo Ös­te­ni­us liv blev ju för­stört?

– Jag mås­te se vad det var som hände, vi bad ar­bets­rätts­lig kom­pe­tens att ut­re­da. Över­vä­gan­de­na ba­se­ra­des på fak­ta vi ha­de för stun­den och vad vi trod­de var rätt.

Bå­de tings­rät­ten och Ar­bets­dom­sto­len ha­de kri­tik mot en del bris­ter hos Bo Ös­te­ni­us. Men de var allt­så mar­gi­nel­la, en­ligt dom­sto­lar­na.

Kom­mu­nen vil­le ha två mil­jo­ner kro­nor av Bo Ös­te­ni­us. Peng­ar­na skul­le täc­ka kost­na­der för den ut­red­ning kom­mu­nen be­ta­lat en kon­sult för att gö­ra, plus rät­te­gångs­kost­na­der.

Om jag kan försvara mig själv mot en av Sve­ri­ges mest in­fly­tel­se­ri­ka ar­bets­rättsju­ris­ter kan det in­te fin­nas myc­ket att gå på.

FO­TO: PI FRISK

FICK RÄTT. Bäll­sta­bergs­sko­lans av­ske­da­de rek­tor Bo Ös­te­ni­us fick rätt mot Val­len­tu­na kom­mun – än­nu en gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.