Upp­fö­da­re an­mäls för miss­tänkt djur­plå­ge­ri

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lindeborg

En hundupp­fö­da­re i Val­len­tu­na miss­tänks för att ha över­ut­nytt­jat hun­dar i avel. Så till den grad att en tik ska ha fått livs­ho­tan­de kram­per i sam­band med en för­loss­ning.

Sju kul­lar på två år får Läns­sty­rel­sen att miss­tän­ka att hundupp­fö­da­ren i Val­len­tu­na an­ting­en av­lar sin tik för myc­ket el­ler att härstam­ning för val­par ma­ni­pu­le­rats. Re­do­vis­ning­en kring avelsti­kens kul­lar stäm­mer helt en­kelt in­te, me­nar myn­dig­he­ten. Där­för har en­he­ten för djur­skydd po­li­san­mält upp­fö­da­ren med miss­tan­ke om djur­plå­ge­ri och/ el­ler brott mot djur­skydds­la­gen.

Läns­sty­rel­sen gjor­de en oan­mäld djur­skydds­kon­troll hos upp­fö­da­ren i feb­ru­a­ri i år. Där fram­kom att upp­fö­da­ren in­te re­gi­stre­rat al­la kul­lar hos Svens­ka Ken­nel­klub­ben då den­ne tyck­te att det var för dyrt. Vid kon­trol­len hit­ta­des oan­vän­da id- chip och an­ti­bi­o­ti­ka ut­an re­cept. Upp­fö­da­ren upp­gav att en ve­te­ri­när mås­te ha glömt idchi­pen när den­ne be­sik­ti­gat val­par.

Livs­ho­tan­de kram­per

Ut­red­ning vi­sar att upp­fö­da­ren be­sik­ti­gat cir­ka 22 kul­lar med val­par in­om två år. En ve­te­ri­när upp­gav att upp­fö­da­ren va­rit kund hos fle­ra ve­te­ri­nä­rer. Läns­sty­rel­sen be­gär­de ut jour­nalko­pi­or från åt­ta oli­ka ve­te­ri­närkli­ni­ker som upp­fö­da­ren an­li­tat.

Val­par­na har sålts på Bloc­ket, of­tast till pri­set 9 000 kro­nor styck. Ti­ken som har över­ut­nytt­jats fick en gång, en­ligt ut­red­ning­en, livs­ho­tan­de kram­per i sam­band med en för­loss­ning.

Fle­ra an­mäl­ning­ar

Upp­fö­da­ren upp­ger att det har bli­vit ett miss­för­stånd. Att hon lå­nat ti­kar från ut­lan­det. Det finns ing­et kon­trakt el­ler kon­tak­ter till des­sa ti­kars äga­re, ba­ra mejl­a­dres­ser och kon­takt på Fa­ce­book.

Det finns fle­ra an­mäl­ning­ar hos Läns­sty­rel­sen mot upp­fö­da­ren. Dels miss­tän­ker en valp­kö­pa­re att den­nes valp är en så kal­lad smug­gel­hund, den var i be­hov av ve­te­ri­när­vård när den kom hem till sin nya äga­re. En an­nan an­mä­la­re me­nar att ti­ken som upp­ges som mam­ma in­te är det. Den­ne miss­tän­ker ock­så att val­pen togs för ti­digt från sin mam­ma.

En­ligt upp­fö­da­ren kan den­ne ha skri­vit fel namn på vis­sa kö­pe­av­tal, men ne­kar till att nå­gon valp flyt­tat hem­i­från in­nan den bli­vit åt­ta vec­kor, att de av­mas­kats, vac­ci­ne­rats och chip­pats.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

MISS­TAN­KE. Läns­sty­rel­sen me­nar att avelsti­kens kul­lar in­te stäm­mer. Fle­ra har an­mält upp­fö­da­ren. Vov­ven på bild har ing­et med hän­del­sen att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.