Se­an Ba­nan kom­mer till Val­len­tu­na IP

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lindeborg uf­fe.lindeborg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

Hel­gen den 12-13 au­gusti blir det rik­tig fa­mil­je­fest på Val­len­tu­na IP. En­trén är gra­tis och bå­de på lör­da­gen och sön­da­gen upp­trä­der en känd ar­tist på en scen. Nu är det klart vem som blir sön­da­gens dragplåster. Det förs­ta nam­net att bli klart till som­mar­fes­ten i Val­len­tu­na är Se­an Ba­nan. Han upp­trä­der på scen på sön­da­gen. Ar­ran­gö­rer­na job­bar just nu in­ten­sivt med att få klart med en minst li­ka känd ar­tist till lör­da­gen.

– Att kun­na sig­na upp Se­an Ba­nan är ett be­vis på att vi vill gö­ra nå­got se­ri­öst, att det in­te ba­ra är en flu­ga att fixa event i Val­len­tu­na. Vi gör det­ta för he­la Val­len­tu­na och res­ten av Nor­rort. Ef­tersom det är ett fa­mil­je­e­vent har vi ock­så be­slu­tat att som­mar­fes­ten blir rök- och al­ko­hol­fri, sä­ger Pa­tric Nor­berg, en av ar­ran­gö­rer­na.

In­om ett par da­gar ska det allt­så ock­så bli klart med vem som kom­mer att upp­trä­da på sce­nen un­der lör­da­gen. Vem det är vill in­te ar­ran­gö­ren av­slö­ja för­rän det är klart.

– Vi vet att det kom­mer att bli en som­mar­fest i fa­mil­jens tec­ken i al­la fall, av­slö­jar han.

In­trä­det till som­mar­fes­ten kos­tar ing­et och det kom­mer att fin­nas många ut­stäl­la­re och mat­vag­nar på plats.

– Ja, bland an­nat kom­mer be­sö­kar­na få se ut­stäl­la­re vi­sa upp spa­bad och köks­pry­lar. Mat­vag­nar kom­mer bland an­nat att er­bju­da van­li­ga ham­bur­ga­re, hög­revs­bur­ga­re och vilt­ke­bab. Dess­utom hop­pas vi på att få med någ­ra från Rim­bo som är bra på att rö­ka kött.

Nå­got ät­bart al­ter­na­tiv för ve­ga­ner el­ler ve­ge­ta­ri­a­ner?

– Vi job­bar på det.

Det kom­mer att bli en som­mar­fest i fa­mil­jens tec­ken.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS/UF­FE LINDEBORG

FA­MIL­JE­FEST. Förs­ta ar­tis­ten att bli klar för Val­len­tu­nas som­mar­fest i au­gusti är Se­an ba­nan. Pa­tric Nor­berg, en av ar­ran­gö­rer­na, är nöjd med bok­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.