Kom och häm­ta... fäng­el­se­bunk­rar?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Uf­fe Lindeborg

På an­nons­saj­ten Bloc­ket finns se­dan en vec­ka en fängs­lan­de an­nons: Nu kan du näm­li­gen bli äga­re till sju ro­bus­ta fäng­el­se­bunk­rar. Det ko­mis­ka tilläg­get: De finns att häm­ta i Brott­by. Jo­nas Foh­lin på Ben­ham­ra gård i Brott­by, Val­len­tu­na, köp­te 11-12 sta­di­ga fäng­el­se­bunk­rar av sin gran­ne för en tid se­dan för en kro­na. Nu har han ing­en an­vänd­ning för de åter­stå­en­de sju så han har lagt upp en an­nons på Bloc­ket om att de bort­skän­kes. De väger 10 ton styck men är enk­la att lyf­ta med kran.

– Man kan ju stänga in si­na stö­ki­ga ung­do­mar i dem, det finns ju säng och bord, sko­jar Jo­nas Foh­lin.

Die­sel­stöld bakom kö­pet

Det var ef­ter att Jo­nas ha­de bli­vit be­stu­len på die­sel och ol­ja vid fle­ra till­fäl­len som han kom över bunk­rar­na som gran­nen Ragn­vald An­ders­son ti­di­ga­re köpt från Va­sakro­nan.

– Jag har gjort om en av fin­kor­na och har nu­me­ra min die­sel­tank i den, det är in­brotts­sä­kert. Men de fun­ge­rar sä­ker bra som jord­käl­la­re. De är ju rätt fu­la, i be­tong, men skul­le fun­ge­ra bra som frig­ge­bod om man ba­ra pa­ne­lar om dem, sä­ger Jo­nas Foh­lin.

Se­dan an­non­sen la­des upp är det fle­ra som hört av sig och en kil­le från Väs­ter­ha- ninge fun­de­rar på att häm­ta al­li­hop.

Ragn­vald An­ders­son be­rät­tar att han köp­te in dem när häk­tet på Li­din­gö revs för ung­e­fär 20 år se­dan.

– Jag köp­te dem ef­tersom jag är en ent­re­pre­nör, men jag har in­te rik­tigt haft tid för dem. Någ­ra av de jag köp­te in finns hos någ­ra bön­der i trak­ten. De an­vän­der dem till att för­va­ra stöld­be­gär­ligt gods i. Idag mås­te man ju lå­sa in all- ting, får fan in­te be­hål­la någon­ting läng­re ute på går­dar­na, sä­ger Ragn­vald An­ders­son.

Nyck­lar­na bor­ta

Bunk­rar­na har allt­så ti­di­ga­re va­rit till för att hind­ra ut­bryt­ning på häk­te men fun­ge­rar gi­vet­vis li­ka bra som gi­gan­tis­ka kas­sa­skåp. Men...

– Ty­värr för­svann nyck­lar­na till al­la fin­kor ut­om en när min kusins la­da brann ned i Le­dinge för någ­ra år se­dan, be­rät­tar Jo­nas Foh­lin.

Ett an­nat tips när man väl öpp­nat upp bu­rar­na är att de fun­ge­rar ut­märkt att an­vän­da som jord­käl­la­re. Väg­gar­na är myc­ket tjoc­ka så bunk­rar­na är in­te så vä­der­käns­li­ga.

FO­TO: UF­FE LINDEBORG

SÄ­KERT. ”Jag har gjort om en av fin­kor­na och har nu­me­ra min die­sel­tank i den, det är in­brotts­sä­kert” sä­ger fäng­el­seä­ga­ren äga­ren Jo­nas Foh­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.