Ny­hets­vå­ren – vi föl­jer upp!

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

LYC­KAD SATS­NING PÅ SKOLFRUKOST

VAD? Al­la skol­barn i kom­mu­na­la sko­lor får fru­kost fö­re el­ler ef­ter sko­lan un­der vå­ren. Or­sa­ken till fru­kost­ser­ve­ring­en var en en­kät som hand­la­de om mål­ti­der. På frå­gan ”hur of­ta äter du fru­kost?” var det många som sva­ra­de att de säl­lan åt fru­kost. Och de som sva­ra­de nej var i hög ut­sträck­ning de som även sva­ra­de med ett lågt an­tal på frå­gan ”hur of­ta äter du frukt”. Syf­tet med sats­ning­en var att ge ele­ver en bra start på da­gen med ökad stu­di­e­ro och för­ut­sätt­ning­ar till god in­lär­ning un­der för­mid­dags­lek­tio­ner­na.

SEN DÅ? Nu har sats­ning­en ut­vär­de­rats av Barn- och ung­doms­för­valt­ning­en. Ut­fal­let blev att al­la var nöj­da: ele­ver, lä­ra­re, skol­led­ning och mål­tids­per­so­nal. De upp­le­ver att för­sö­ket fått av­sedd ef­fekt.

TACK OCH HEJ ARRIVA

VAD? Roslags­ba­nans Kårsta­lin­je stäng­des av den 7 ja­nu­a­ri och i bör­jan råd­de to­tal­ka­os. Bus­sar­na kom in­te, var för­se­na­de el­ler hop­pa­de över håll­plat­ser. En re­ak­tion på Fa­ce­book sa det många kän­de: ”In­ställ­da av­gång­ar, mis­sar att svänga in på håll­plat­ser och jag lär­de buss­chauf­fö­ren att det fanns en buss­fil till Dan­de­ryd på mo­tor­vä­gen – kan bli in­tres­san­ta 8 må­na­der!”

SEN DÅ? SL be­slu­ta­de un­der vå­ren att in­te för­länga av­ta­let som Arriva haft om att kö­ra Roslags­ba­nan. Mel­lan ja­nu­a­ri och april i år har 733 an­sök­ning­ar om för­se­nings­in­sätt­ning kom­mit in när det gäl­ler buss­tra­fi­ken i Nor­rort. För Roslags­ba­nan, in­klu­si­ve dess er­sätt­nings­tra­fik, har 443 an­sök­ning­ar in­kom­mit un­der sam­ma pe­ri­od. Till re­se­nä­rer som tving­ats an­vän­da and­ra färd­me­del har Arriva fått be­ta­la ut 127 502 kro­nor för buss­tra­fi­ken plus 95 510 kro­nor för Roslags­ba­nan/er­sätt­nings­tra­fi­ken.

PSYKANDE LJUDET SOM GÄCKADE BÄLLSTABOR

VAD? Bo­en­de i Bälls­ta gick ba­na­nas på ett mys­tiskt ljud från Val­len­tu­na­sjön som stör­de på nät­ter­na. Kom­mu­nen kopp­la­des in, men plöts­ligt upp­da­ga­des det att det var en få­gel som orsakade lä­tet, en rör­drom.

SEN DÅ? Nu har det bli­vit lug­na­re för de bo­en­de runt Val­len­tu­na­sjön, pip­pin har för­svun­nit. ”Men den lär ju åter­kom­ma näs­ta år”, sä­ger An­na Ti­de­ström, som var den som hit­ta­de lös­ning­en på myste­ri­et.

”CENTRUMTUGGARNA” FÖR­SVANN

VAD? Coop­ga­ra­get i Val­len­tu­na cent­rum har un­der en tid va­rit en po­pu­lär sam­lings­plats för ung­do­mar, i syn­ner­het mo­tor­in­tres­se­rad ung­dom med epatrak­tor. Val­len­tu­na Ny­he­ter skrev en ar­ti­kel ”De kallar oss Centrumtuggarna”.

SEN DÅ? Ung­do­mar­na för­svann, dels star­ta­de fas­tig­hets­ä­ga­ren hög­ta­la­re med ”ung­doms­re­pel­le­ran­de mu­sik”, typ hiss­mu­sik, dels byt­te ung­do­mar­na plats och träf­fas nu­me­ra istäl­let på en par­ke­ring i Ar­ninge cent­rum.

SKOTT­LOSS­NING VID HAMMARBACKSSKOLAN

VAD? En per­son blev skju­ten med fle­ra skott, som bland an­nat träf­fa­de i en arm och i ett ben, vid Hammarbacksskolan. Det in­träf­fa­de strax ef­ter kloc­kan 23, tis­da­gen den 14 feb­ru­a­ri. Off­ret kom ut från gym­met vid Hammarbacksskolan där en el­ler fle­ra gär­nings­män stod och vän­ta­de.

SEN DÅ? Ut­red­ning­en la­des ned mån­da­gen den 27 mars. Åkla­ga­ren mo­ti­ve­ra­de det­ta med att det in­te fanns nå­gon an­led­ning att fort­sät­ta ut­re­da hän­del­sen då det in­te fanns nå­gon per­son miss­tänkt för brot­tet.

KÅKSTADEN MEL­LAN VAL­LEN­TU­NA OCH TÄBY

VAD? Re­por­ta­get om den gam­la för­fall­na kåkstaden i By­le, på grän­sen mel­lan Val­len­tu­na och Täby, väck­te stort in­tres­se från lä­sa­re. Ar­ti­keln i Val­len­tu­na Ny­he­ter och Täby Ny­he­ter har lästs av ung­e­fär 95 000 lä­sa­re. In­flyt­ta­de fa­mil­jer i om­rå­det vå­gar in­te lå­ta si­na barn le­ka bland allt brå­te runt det ti­di­ga­re fri­tids­hus­om­rå­det, där finns många fäl­lor såsom öpp­na brun­nar, tra­sigt glas och lik­nan­de.

SEN DÅ? En­ligt mar­kä­ga­ren lär in­te om­rå­det rö­jas än på ett tag. Han in­vän­tar fort­fa­ran­de svar på pro­ver som gjorts i om­rå­det.

TOPPOLITIKER GRANSKA­DES – OCH AV­GICK

VAD? So­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de, Björn Furugren Be­se­lin (C), granska­des av re­vi­so­rer för fle­ra be­slut som ta­gits un­der hös­ten 2016. Han fick hård kri­tik i rap­por­ten men re­vi­so­rer­na fö­reslog att han skul­le be­vil­jas an­svars­fri­het för des­sa be­slut.

SEN DÅ? När det­ta skul­le av­gö­ras i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 19 ju­ni val­de Furugren Be­se­lin att av­gå som So­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de. Han viss­te då att samt­li­ga po­li­tis­ka par­ti­er ut­om Centerpartiet skul­le rös­ta mot att han be­vil­ja­des an­svars­fri­het.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

HOTELLFRUKOST? Nej, var­dag på Bäll­sta­bergs­sko­lan. Jo­han­na Kunt­ze, elev­rå­dets ord­fö­ran­de (i ran­dig trö­ja) sä­ger att näs­tan al­la äls­kar att sko­lan bör­jat ser­ve­ra fru­kost.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

FLAKSNACK. Die­sel-Do­ris må va­ra en epa, men den har ett rym­ligt flak att um­gås på.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

SNÖBUSS. Un­der vå­ren be­slu­ta­de SL för at in­te för­länga av­ta­let med Arriva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.