På vårt jobb le­ver vi med al­la års­ti­der­na

Vallentuna Nyheter - - HEJ VAL­LEN­TU­NA -

När den här tid­ning­en lan­dar i er brev­lå­da har jag re­dan hun­nit kas­ta av mig skor­na, bytt till san­da­ler och sko­pat upp en all­de­les för fet por­tion med va­nilj­glass och jord­gub­bar. Nu tar vi på re­dak­tio­nen se­mes­ter och kom­mer till­ba­ka vec­ka 32.

Of­ta skri­ver vi om ny­he­ter som ba­ra pop­par upp el­ler som vi hit­tar vid gransk­ning. Men ny­hets­tips föl­jer gär­na ett möns­ter över års­ti­der­na. Hös­ten bju­der of­ta på nya idéer och spän­nan­de lös­ning­ar, på vin­tern blir vi över­ras­ka­de ex­em­pel­vis av snö och bus­ska­os, på vå­ren star­tar nya pro­jekt och på som­ma­ren släp­per vi of­ta allt och ba­ra är.

Själv tar jag al­la års­ti­der med mig till min nya tjänst, jag slu­tar som re­por­ter och ”by­ter si­da”. Nu ska jag hjäl­pa vå­ra an­non­sö­rer med idéer, lös­ning­ar och över­rask­ning­ar.

Vi syns i au­gusti!

UF­FE LINDEBORG Reporter Pra­ta med mig! uf­fe.lindeborg@ di­rekt­press.se

GLAD. Se­mes­ter är fri­het att gö­ra vad man vill, va­ra up­pe sent, dric­ka rosé, gril­la, spe­la kort, ja­ga mygg, upp­le­va nya plat­ser, dy­ka och va­ra all­mänt ga­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.