Tit­ta för­bi Kul­tur­hu­set – och gift dig!

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Höst­fes­ten loc­kar runt 4 000 be­sö­ka­re och i år blir nog fes­ten än­nu li­te fest­li­ga­re för vis­sa av dem. I Kul­tur­hu­set är det fritt fram att gif­ta sig bor­ger­ligt mel­lan kloc­kan 10 och 15.

– Kom­mu­nen er­bju­der re­dan i dag bor­ger­lig vig­sel för de som öns­kar, men nu kän­ner vi att vi vill ta det ett steg läng­re och er­bju­da nya möj­lig­he­ter och en ny in­ram­ning för det gla­da till­fäl­let. När vi nu pla­ne­rar Höst­fes­ten 2017 såg vi det här som ett fest­ligt till­fäl­le att sä­ga ja till den man vill le­va sitt liv med, sä­ger Mag­nus Sjögren, Val­len­tu­na kom­muns mark­nads­chef till val­len­tu­na.se

Var­för ska vi ha 70 gym, 340 piz­ze­ri­or, 2 apo­tek, klä­d­af­fä­rer där ett lin­ne kos­tar en hel må­nads­lön och 19 fri­sö­rer? Skri­ver AR på Fa­ce­book apro­på en in­sän­da­re om Val­len­tu­na­cent­rum i Val­len­tu­na Ny­he­ter.

FO­TO: OLI­VER HOFFMANN

HÖST­FES­TEN. Pas­sa på att by­ta ring­ar på hem­ma­plan i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.