Ny ent­re­pre­nör fix­ar lju­set

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Val­len­tu­na kom­mun skri­ver på sin webb­plats att Bog­felts in­stal­la­tio­ner och ent­re­pre­nad AB är kom­mu­nens nya be­lys­nings­ent­re­pre­nör från och med 1 ju­li 2017.

De ska an­sva­ra för drift och un­der­håll av be­lys­ning på kom­mu­na­la ga­tor och vägar in­klu­si­ve gång- och cy­kel­vä­gar. Av­ta­let in­ne­bär att vis­sa ar­ma­tu­rer åt­gär­das en­dast vid ron­de­ring två gång­er per år. Men övri­ga fel åt­gär­das in­om 15 da­gar. Vis­sa fel som pri­o­ri­te­ras hög­re ska åt­gär­das in­om en tim­me el­ler tre da­gar.

Felan­mä­lan av tra­sig be­lys­ning på kom­mu­na­la ga­tor och vägar in­klu­si­ve gång- och cy­kel­vä­gar kan gö­ras di­rekt via kom­mu­nens webb­for­mu­lär el­ler via en mo­bi­lapp som du in­stal­le­rar i din te­le­fon, skri­ver kom­mu­nen på sin webb­plats.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

VARDE LJUS. Val­len­tu­na kom­mun får en ny be­lys­nings­ent­re­pre­nör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.