Gäng miss­hand­la­de två vid Täby cent­rum

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Lot­ten Eng­bom

Nat­ten mot sön­dag, kloc­kan 03.21, fick po­li­sen in ett larm om nå­gon form av miss­han­del på Sto­ra Mark­nads­vä­gen ut­an­för Täby cent­rum.

– Vi fick sam­tal om en miss­han­del och det var då okänd gär­nings­per­son som ska ha sla­git en man fler­ta­let gång­er i an­sik­tet. Se­dan är det även i sam­ma an­mä­lan ett till brottsof­fer som ska ha bli­vit sla­gen i bak­hu­vu­det, sä­ger An­na West­berg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

En­ligt po­li­sen är det okla­ra om­stän­dig­he­ter.

– De har va­rit på nå­got stäl­le i Täby och upp­ger att de in­te va­rit i dis­pyt med nå­gon där. De ska se­dan ha sut­tit i en bil och ett gäng kom fram till den här bi­len, sä­ger An­na West­berg.

Det ena brottsoff­ret ska en­ligt po­li­sen ha blött från nä­san och va­rit svul­len i an­sik­tet. Per­so­nen ska ha körts till sjuk­hus av po­li­sen.

– Ing­en per­son är gri­pen, men en an­mä­lan gäl­lan­de miss­han­del är upp­rät­tat, sä­ger An­na West­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.