Trä­ning­en

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

sar bå­de fö­del­se­da­tum, när Adam kom till barn­hem­met och när han ad­op­te­ra­des.

– Hop­pas, hop­pas att det ska hjäl­pa, sä­ger hon och tar i trä och sä­ger ”allt skrock i värl­den”.

Ves­na är djupt kri­tisk bå­de till hur den go­de man­nen age­rat – el­ler sna­ra­re, in­te age­rat för att hit­ta be­vis för Adams bak­grund. Li­kaså till och hur Mi­gra­tions­ver­ket flyt­tat Adam med så kort var­sel.

– Han fick ba­ra någ­ra da­gar! Och tre vec­kor in­nan han skul­le slu­ta sko­lan.

Vill bli me­ka­ni­ker

En del av äm­ne­na har Adam in­te fått be­tyg i på grund av att han in­te kun­de skri­va de sis­ta pro­ven.

Men ett gläd­jeäm­ne är att han fort­fa­ran­de är in­skri­ven på sko­lan och kan gå sis­ta året näs­ta läsår.

– Jag vill bli bil­me­ka­ni­ker, för­kla­rar Adam.

På fri­ti­den trä­nar han med Vesnas son på Friskis & Svet­tis i Täby kyrk­by. Han gil­lar ock­så att må­la och ri­ta, och i som­mar har han fått prak­tik på ett gal­le­ri där han ska snick­ra ra­mar.

– Tänk vil­ken re­surs de här bar­nen är. Ti­di­ga­re har vi haft vux­na flyk­ting­ar, men nu har vi ung­do­mar som vå­ra fan­tas­tis­ka lä­ra­re har for­mat med sin kun­skap och sitt en­ga­ge­mang. Lä­rar­na har job­bat se­ri­öst, de har sat­sat på att ge bra kva­li­tet. Om ung­do­mar­na in­te får stan­na är det att svi­ka vå­ra lä­ra­re. Om ung­do­mar­na får stan­na kom­mer de att ge till­ba­ka. Om in­te, så svi­ker vi in­te ba­ra svens­ka vär­de­ring­ar, ut­an ba­sic vär­de­ring­ar i ett de­mo­kra­tiskt och hu­ma­nis­tiskt sam­häl­le, sä­ger Ves­na.

Vad hän­der om Adam skic­kas till­ba­ka?

– Det är dö­den. Vi vet att den här po­li­sen le­tar ef­ter ho­nom, sä­ger Ves­na.

LA­GET. När Adam in­te dök upp på bas­ket­trä­ning­en ana­de Ves­na oråd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.