Val­len­tu­na kom­mun skic­kar en­sam­kom­man­de till Sor­se­le

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Val­len­tu­na kom­mun har inga bo­stä­der – men det har ut­flytt­nings­or­ten Sor­se­le. Från och med förs­ta au­gusti ska en­sam­kom­man­de som till­de­las Val­len­tu­na i stäl­let skic­kas till Lapp­land. Det var Sor­se­le kom­mun som kon­tak­ta­de någ­ra Stock­holms­kom­mu­ner med ett ”pa­ke­ter­bju­dan­de”.

– De har många plat­ser på bo­en­den och be­hö­ver en ökan­de be­folk­ning, Sor­se­le är en ut­flytt­nings­kom­mun. Vi ser det här som en god lös­ning med tan­ke på hur bo­stads­si­tu­a­tio­nen ser ut i Stock­holms län, sä­ger Victor Ki­lén, kom­mun­di­rek­tör i Val­len­tu­na kom­mun.

När fär­re flyk­ting­ar be­hö­ver pla­ce­ras ut kom­mer Sor­se­le att ha plat­ser över på si­na fy­ra HVB-hem. Cir­ka åt­ta en­sam­kom­man­de kom­mer att hän­vi­sas till Sor­se­le un­der 2017, och li­ka många un­der 2018.

Är det rätt att skep­pa iväg ”vå­ra” ung­do­mar?

– Vi skep­par in­te iväg dem, de finns in­te i kom­mu­nen än­nu. Det hand­lar om att ge dem bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att in­te­gre­ras, sä­ger Victor Ki­lén.

De bi­drag som Val­len­tu­na får från Mi­gra­tions­ver­ket för att ta hand om ung­do­mar­na går nu i stäl­let till Sor­se­le.

– Sor­se­le är en li­ten kom­mun och har ett so­ci­alt skydds­nät som är starkt vil­ket gör att yt­terst få ung­do­mar ”fal­ler mel­lan sto­lar­na”. På det här sät­tet kan vi va­ra tryg­ga med att bar­nen som blir an­vi­sa­de till Val­len­tu­na får en bra start i Sve­ri­ge och det är vik­tigt för oss, sä­ger Victor Ki­lén.

När det gäl­ler vux­na flyk­ting­ar el­ler fa­mil­jer tillå­ter in­te la­gen att kom­mu­nen skic­kar dem vi­da­re.

– Vi job­bar dag som natt för att hit­ta oli­ka lös­ning­ar för bo­en­de. Progno­sen sä­ger att vi kom­mer att kla­ra av 2017 in­om an­vis­nings­ti­den.

FO­TO: UF­FE LINDEBORG/MOSTP­HO­TOS

De en­sam­kom­man­de som egent­li­gen ska till Val­len­tu­na skic­kas nu i stäl­let till den lil­la kom­mu­nen Sor­se­le.

NORR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.