Band knöt band på Pop­kol­lot

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Uf­fe Lindeborg uf­fe.lindeborg@di­rekt­press.se 073-600 40 89

Tänk att få djup­dy­ka krav­löst i sitt in­tres­se dag och natt i en hel vec­ka till­sam­mans med li­ka­sin­na­de. Det var vad som hände på No­va i Val­len­tu­na när Pop­kol­lo tog över verk­sam­he­ten och ar­ran­ge­ra­de en vec­kas lä­ger. I för­ra vec­kan var det mu­sik för he­la slan­ten i ung­doms­hu­set No­va, Val­len­tu­na. 15 per­so­ner ha­de nap­pat på möj­lig­he­ten att hänga på lä­ger för tje­jer och trans­per­so­ner i åld­rar­na 12- 16 år. När Val­len­tu­na Ny­he­ter tit­ta­de för­bi höll de fles­ta på att pac­ka ihop sov­säc­kar och bör­ja­de tag­ga för en av­slut­nings­kon­sert med an­hö­ri­ga och vän­ner som publik.

Hed­da Pon­tén, 13, har va­rit på Pop­kol­lo ti­di­ga­re. Hon tyc­ker att årets ar­range­mang var myc­ket bätt­re och hon fick sig ock­så en rik­tig tan­ke­väc­ka­re un­der vec­kan.

– Jag har spe­lat i ett band ti­di­ga­re, det fun­ka­de in­te. Men un­der den här vec­kan blev vi som var här så sam­man­län­ka­de med varand­ra. Det var en häf­tig käns­la att när vår key­boar­dist var och du­scha­de me­dan vi and­ra re­pa­de så sak­na­des hon verk­li­gen trots att en ledare som spe­la­de bra hop­pa­de in. Det var in­te sam­ma sak. Det blev en rik­tig ögo­n­öpp­na­re för mig att hon be­tyd­de så myc­ket.

Ta plats i bran­schen

Pop­kol­lo är ett sätt att få fler tje­jer och trans­per­so­ner att ta mer plats i mu­sik­bran­schen. är fick de um­gås med and­ra med sam­ma in­tres­se dag och natt un­der en vec­ka. På No­va fanns sex ledare och till och med en egen kock. Och bland del­ta­gar­na fanns det de som åkt många mil för att va­ra med.

– Jag bor i Madrid i Spa- ni­en, men bru­kar va­ra i Sve­ri­ge på som­rar­na ef­tersom min mam­ma är från Sve­ri­ge. Det är kul att pro­va på nya sa­ker och det är ett bra sätt för mig att lä­ra mig svens­ka, sä­ger Lu­cia Co­res.

En av le­dar­na, Jo­se­fi­ne We­stå­ker, be­rät­tar om upp­läg­get vid årets Pop­kol­lo. Bland an­nat fick de be­sök av Bella och Filip­pa, som var med i Me­lo­di­festi­va­len ti­di­ga­re i år.

– Vi har själ­va va­rit på pop­kol­lo när vi var yng­re och äls­ka­de det! Det är en otro­lig möj­lig­het att skaf­fa nya vän­ner och sam­ti­digt få ut­veck­las in­om mu­si­ken till­sam­mans! Vi ha­de väl­digt ro­ligt när vi själ­va del­tog och kom­mer även ihåg hur ro­ligt det var när ar­tis­ter kom på be­sök, sä­ger du­on.

In­spi­re­ran­de

Till­sam­mans med ar­tis­ter­na hölls en in­stru­ment­ka­ru­sell, vil­ket går ut på att man får tes­ta att spe­la al­la in­stru- ment i en låt. Se­dan hölls works­hop om att skri­va text och gö­ra en låt.

Elvira Tara­vosh, 12, har bli­vit in­spi­re­rad av läg­ret och be­rät­tar att hon skri­vit på lå­tar he­la da­gar­na. Men mest lä­ro­rikt var hen­nes bands sätt att tag­ga till.

– Vi kallar det för ”Dan­ci­ng in the dark”. Vi släck­te ned och dan­sa­de för oss själ­va i mör­ker me­dan vi spe­la­de. Det gjor­de att jag kän­de att det var krav­löst och rik­tigt ro­ligt.

Un­der den här vec­kan blev vi så sam­man­län­ka­de med varand­ra.

FO­TO: UF­FE LINDEBORG

PÅ SCEN. Ingrid ”Äpp­let” Mel­la och Iris Lund­ström och Mim­mi Söderberg i ”The wan­na­bi­es aka krav­lö­sa nörd­grup­pen”.

FO­TO: STARLAB

ERFARNA. Bella & Filip­pa från Mel­lo.

FO­TO: UF­FE LINDEBORG

TAGGADE. Pop­kol­lo­fol­ket lad­dar för av­slut­nings­kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.