”Det är för varmt på tu­ben”

STOCKHOLMSPANELEN. ”På som­ma­ren svim­mar folk näs­tan när det är trångt” Som­mar i SL-tra­fi­ken är för många sy­no­nymt med svet­ti­ga främ­ling­ar och ont om sy­re. Nu får det va­ra slut på svett­fes­ten, tyc­ker Stock­holmDi­rekts lä­sar­pa­nel. Och rädd­ning­en är snart hä

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - To­ve Mar­tin Christof­fer Röst­lund Jons­son

I Stock­holmDi­rekts lä­sar­pa­nel Stockholmspanelen sva­rar 21 pro­cent att det de helst vil­le ha i tun­nel­ba­nan var fun­ge­ran­de luft­kon­di­tio­ne­ring. Och yng­re stock­hol­ma­re är än­nu mer ven­ti­la­tions­törs­tan­de – 47 pro­cent av de un­der 29 år vill ha ac i tun­nel­ba­ne­vag­nar­na. Aman­da An­ders­son är en av dem som ef­ter­frå­gar bätt­re luft på tu­ben.

– Det är as­varmt när det är många män­ni­skor i tun­nel­ba­nan på som­ma­ren. När det är trångt svim­mar folk näs­tan. Det är ga­let varmt, jag bru­kar ibland åka kor­ta­re än jag egent­li­gen ska och gå res­ten. Det är trå­kigt att det är så, sä­ger hon.

Sol­na­bon Ul­la-Britt hål­ler med.

– Det är all­de­les för kval­migt och myc­ket folk. Jag svet­tas myc­ket och vill ha frisk luft, sä­ger hon.

”In­te myc­ket vi kan gö­ra”

Claes Kei­su som är press­kom­mu­ni­ka­tör på SL för­står fru­stra­tio­nen.

– Det är in­te trev­ligt att sit­ta där med svet­ten rin­nan­des längs ryg­gen. Så det finns sä­kert ett stort mör­ker­tal av re­se­nä­rer som ba­ra kny­ter nä­ven i fic­kan och in­te kla­gar. Men det är in­te myc­ket vi kan gö­ra, ty­värr blir det för varmt. Som­ma­ren är än­då gans­ka kort i det här lan­det så man får ha tå­la­mod, sä­ger han.

En liv­li­na som en del re­se­nä­rer tar till är att öpp­na den öv­re de­len av fönst­ren på de äld­re vag­nar­na. En knep som kan fläk­ta, men ock­så re­sul­te­ra i en del gniss­lan­de ljud. På de ny­a­re vag­nar­na är det luft ut­i­från som blå­ser in ge­nom hå­len vid fönst­ren som ven­ti­la­tion. Men snart kom­mer re­se­nä­rer­nas rädd­ning – näs­ta år får rö­da lin­jen 96 nya tun­nel­ba­ne­vag­nar av mo­dell C30. Och de har luft­kon­di­tio­ne­ring.

– Är det sant? Det är skit­bra! Då slip­per folk öpp­na fönst­ren, sä­ger Aman­da An­ders­son.

Hett tips

Re­se­nä­rer på övri­ga lin­jer får hål­la till go­do. Kanske får de an­vän­da Sö­der­malms­bon Malin Hen­ni­us knep.

– Det är li­te varmt, men det är ing­et be­kym­mer. Jag bru­kar ha sol­fjä­der med mig, sä­ger hon.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

NYA VAG­NAR. Rö­da lin­jens nya tåg, som kom­mer näs­ta år, är ut­rus­ta­de med luft­kon­di­tio­ne­ring.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

SVETTIGT. Aman­da An­ders­son tyc­ker det är ”as­varmt” när det är många män­ni­skor på tun­nel­ba­nan på som­ma­ren.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

FLÄKTAR. Malin Hen­ni­us bru­kar ha sol­fjä­der med sig för att sval­ka sig i tun­nel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.