Hit­ta din in­re sa­mu­rai och dan­sa med La­leh

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS SOMMAR -

MÅN­DAG 10 JU­LI: Tes­ta ja­pansk me­di­ta­tion

Ut­fors­ka det uråld­ri­ga ja­pans­ka sät­tet att me­di­te­ra. Ta­ke­mu­su be­ty­der ”gräns­lös im­pro­vi­sa­tion” – en sit­tan­de me­di­ta­tion som en­ligt pro­gram­be­skriv­ning­en hjäl­per oss att ”hit­ta vår in­re Sa­mu­rai ge­nom att trä­na sin­net och VILSAMT. Me­di­te­ra i krop­pen att få styr­ka och lugn, men samKro­no­bergspar­ken ti­digt va­ra med­ve­ten och fo­ku­se­rad”. på Kungs­hol­men. Inga för­kun­ska­per kwrävs. Kro­no­bergspar­ken kloc­kan 17.30.

TIS­DAG 11 JU­LI: Tri­athlon­trä­na

I slu­tet av au­gusti är det dags för Vat­ten­fall World Tri­athlon Stock­holm – lop­pet som be­står av tre gre­nar: simning, cykling och löpning. In­för det­ta eve­ne­mang träf­fas trä­nings­sug­na var­je tis­dags­kväll kloc­kan 18 ut­an­för Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et. Al­la välkomnas, från ny­bör­ja­re till ru­ti­ne­ra­de tri­athle­ter. Co­acher finns på plats.

ONS­DAG 12 JU­LI: Kär­leks­fö­re­ställ­ning på Djur­går­den

Fint vä­der? Be­ge dig till Galär­var­vet för att se och upp­le­va ”Mis­sio­nä­ren” – en be­rät­tel­se om les­bis­ka krist­na mis­sio­nä­rer i Väs­ter­bot­ten un­der 1900-ta­lets förs­ta hälft. Fö­re­ställ­ning­en har ti­di­ga­re vi­sats i ett in­timt for­mat med in­ter­ak­ti­va mo­ment men för Park­te­a­tern görs en spe­ci­al­ver­sion. Re­kom­men­de­ras från 15 år. Spe­las 12/7 och 13/7 kloc­kan 18.

TORS­DAG 13 JU­LI: Ska-fest på Sö­der

Ti­o­man­na­ban­det Ska´N´Ska kom­mer till Lasse i parken på Hö­ga­lids­ga­tan. Ban­det bil­da­des 2004 och har gjort över 250

FRE­DAG 14 JU­LI: Thai­land i Kungs­an

Su­gen på thai­ländsk mat? I hel­gen in­tar Thai­land Kungs­träd­går­den och minst tio oli­ka re­stau­rang­er finns på plats. Det blir även upp­vis­ning­ar och ak­ti­vi­te­ter på sce­nen, till ex­em­pel dansupp­vis­ning­ar från Thai­land och thai­box­ning. Start kloc­kan 11.

LÖR­DAG 15 JU­LI: Pop­kväll bland djur

La­leh är ute på turné i Skan­di­na­vi­en och gäs­tar Skan­sen på lör­dags­kväl­len, från kloc­kan 18. Med sig har hon sitt band och det ut­lo­vas ”en färgspra­kan­de show”. I sep­tem­ber släpp­te hon sitt se­nas­te al­bum ”Kri­stal­ler”. En in­te så vild giss­ning är att man får hö­ra åt­minsto­ne nå­gon av hit­sen ”Go­li­at”, ”So­me die young” el­ler ”Ba­ra få va mig själv” un­der kväl­len.

SÖN­DAG 16 JU­LI: Fyn­da pry­lar!

Re­stau­rang Volt på Kom­men­dörs­ga­tan 16 ska to­tal­re­no­ve­ras he­la som­ma­ren. Med an­led­ning av det­ta ar­ran­ge­rar de en loppis på re­stau­rang­ens bak­gård där de­ras gam­la pry­lar ska säl­jas av. Från kl 15:00 ut­lo­vas för­sälj­ning av pors­lin, glas, be­stick och tav­lor med me­ra. Först till kvarn!

FO­TO: LOST ARMY

KONSERTKVÄLL. La­leh upp­trä­der på Skan­sen på lör­dag.

spel­ning­ar i Sve­ri­ge. In­te helt ovän­tat spe­lar de dan­sant ska och en­ligt upp­gift gör ban­det ”allt för att du ska få slip­pa stå still”. Räk­na med en rö­jig kväll, allt­så. Dör­rar­na öpp­nar kloc­kan 17 och det är gra­tis.

THAILÄNDSKT. I hel­gen blir det thai­ländsk fes­ti­val i Kungs­träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.