Ned­lägg­ning vo­re för­ödan­de

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Träff­punkts­be­sö­ka­re och vo­lon­tär

Läs­te härom­vec­kan att so­ci­al­nämn­den i Val­len­tu­na mås­te spa­ra och att Träffpunkten är i fa­ro­zo­nen. Det­ta tror jag vo­re för­ödan­de lång­sik­tigt. Hört av många att de tyc­ker Träffpunkten är bland det bäs­ta som hänt i Val­len­tu­na.

Vi ska bo kvar hem­ma så länge som möj­ligt. Ing­en mår bra av att sit­ta en­sam­ma hem­ma in­om fy­ra väg­gar.

Träff­punk­ter­na är för många da­gens mål på pro­me­na­den och någ­ra tim­mars ge­men- skap. De tas emot av vo­lon­tä­rer som fix­ar med kaf­fe m.m. Brö­det är ba­kat av vo­lon­tä­rer­na till ett själv­kost­nads­pris. Tror ing­en skul­le ha nå­got emot att pri­set för kaf­fet höj­des nå­got.

Ing­en mår bra av att sit­ta en­sam­ma hem­ma in­om fy­ra väg­gar.

Bäs­ta Al­li­an­sen: Tror även att en li­ten höj­ning av skat­ten skul­le god­tas av de fles­ta och att ni skul­le vin­na fler rös­ter om Träff­punk­ter­na räd­das.

FO­TO: ROFFE AN­DERS­SON

SIS­TA DAN­SEN? So­ci­al­kon­to­ret mås­te spa­ra, blir det Träffpunkten som drab­bas?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.