NEJ TILL BUDET Kä­ra ak­tieä­ga­re i Val­len­tu­na El­verk AB!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ak­tieä­ga­re som väl­jer att tac­ka nej till budet från El­le­vio.

Kom­mer ni ihåg 2007 när EON la­de ett bud på El­ver­kets ak­ti­er? Man lyc­ka­des in­te ge­nom­fö­ra af­fä­ren då där­för att ni val­de att in­te säl­ja. Nu är det dags igen. Den­na gång är det El­le­vio AB (f.d For­tum Dis­tri­bu­tion AB) som har lagt budet. Om de får kö­pa 90% av al­la ak­ti­er så kom­mer de att tvångs­in­lö­sa de sis­ta 10% och av­no­te­ra El­ver­ket från Ak­ti­e­tor­get.

Vill ba­ra för­tyd­li­ga att med tvångs­in­lö­sen me­nas, att vi som av­bö­jer att säl­ja än­då får sam­ma vär­de/ak­tie om för­sälj­ning­en än­då skul­le bli av. Ak­tieä­ga­re som de in­te in­te får ac­cept på budet av per brev, kom­mer de att ringa till.

Hör­de av en äld­re man, att de i te­le­fon ha­de sagt att han var en av de få som än­nu in­te ha­de tac­kat ja till budet. Han kän­de sig ud­da och sa ja. Vi­da­re in­ne­bär det att al­la Val­len­tu­na­bor kom­mer bli en li­ten del av de­ras idag 827 000 kun­der i stäl­let för som nu ca 14 600 i Val­len­tu­na.

Jag tror per­son­li­gen att vi kom­mer att ham­na gans­ka långt ned på de­ras pri­o­ri­te­rings­lis­ta. Det finns en över­häng­an­de risk att re­sur­ser­na ham­nar i and­ra de­lar av El­le­vi­os sto­ra nä­t­om­rå­de.

Om El­le­vio tar över verk­sam­he­ten så kom­mer även Val­len­tu­na att om­fat­tas av and­ra nät­av­gif­ter. På de­ras hem­si­da kan man lä­sa att de hö­jer nät­av­gif­ten med 5 % från den 1 ju­ni (stock­holms­om­rå­det). Jag som ak­tieä­ga­re öns­kar att vi får be­hål­la ett lo­kalt och myc­ket välskött fö­re­tag.

EL­VER­KETS HU­VUD­KON­TOR I OKVISTA I VAL­LEN­TU­NA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.