Li­te ef­ter­forsk­ning på sin plats

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Chris kom­men­te­rar ar­ti­keln ”Hundupp­fö­da­re i Val­len­tu­na miss­tänkt för djur­plå­ge­ri”

Det finns in­te att det är för dyrt att reg­ga val­par med tan­ke på pris­skill­na­den mel­lan re­gi­stre­ra­de (i Ken­nel­klub­ben) och ore­gi­stre­ra­de val­par. Om man hör så­dant från en upp­fö­da­re be­ror det an­ting­en på att det är fel på för­äld­ra­dju­ren, att de är för unga el­ler på att de sak­nar stam­tav­la. I vil­ket fall bor­de en kö­pa­re dra öro­nen åt sig. Man kan i vart fall va­ra sä­ker på att det blir hun­dar som blir li­dan­de, och det är in­te vad man vill ef­tersom man bor­de tyc­ka om djur när man kö­per en hund? Om man kö­per en bil tar man re­da på om den går på die­sel, och mär­ke. Var­för ska det va­ra så jäk­la svårt att åt­minsto­ne gö­ra li­te ef­ter­forsk­ning in­nan man kö­per från så­da­na här char­la­ta­ner?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.