DRÖMMARNA OM TUNA TORG

Dags för ny­in­vig­ning ef­ter re­no­ve­ring­ar­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hellström

Ing­en har väl und­gått om­bygg­na­den på Tuna torg – el­ler att den nu änt­li­gen ver­kar va­ra klar.

– Tor­get byggs om i fem etap­per varav de tre cen­tra­la är fär­di­ga, själ­va tor­gy­tor­na. Se­dan är det ytor som är mer i pe­ri­fe­rin som ock­så ska gö­ras, och li­te plan­te­ring­ar och pynt­ning, sä­ger Mag­nus Sjögren, mark­nads­chef på kom­mu­nen.

Lör­dag den 9 sep­tem­ber blir det hög­tid­lig in­vig­ning av tor­get med fan­fa­rer. Kom­mu­nal­rå­det klip­per band och bar­nen får hop­pa i lek­bor­gar och äta soc­ker­vadd.

Te­ma: Blom­mor

Te­mat på in­vig­ning­en är bloms­ter­fest. Kom­mu­nen pla­ce­rar som­mar­blom­kru­kor från oli­ka de­lar av kom­mu­nen på tor­get, för en sista bloms­tershow in­nan de byts till höst­blom­mor.

– Man kan få råd och tips om väx­ter, och man kan även ta med sig väx­ter hem, sä­ger Mag­nus Sjögren.

Öns­kar liv och rö­rel­se

Men sen då? När blom­mor­na viss­nat och bal­long­er­na spruc­kit?

– Önske­tänk för tor­get? En trev­lig be­lyst skrid­sko­ba­na för al­la un­der det mör­ka vin­ter­halv­å­ret. I fram­ti­den hop­pas vi på myc­ket liv och rö­rel­se på det nya tor­get. Man kan hy­ra in sig på tor­get för mark­na­der och an­nat, det är det vi vill, sä­ger Mag­nus Sjögren.

Vad gör kom­mu­nen för att få tor­get mer le­van­de?

– Det har ta­gits fram tyd­li­ga­re reg­ler och taxa för att hy­ra tor­get, det ska va­ra enkla­re att be­gri­pa hur man gör och vad man får gö­ra. Vi för­sö­ker ska­pa eve­ne­mang och va­ra del­ak­ti­ga i eve­ne­mang.

Är du nöjd med det nya tor­get?

– Jag är nöjd, men jag vill gi­vet­vis att det ska fyl­las med sin po­ten­ti­al. Jag vill ha le­van­de bu­ti­ker och liv och rö­rel­se. Se­dan ska vi från kom­mu­nens si­da gö­ra det så trev­ligt som vi kan, till ex­em­pel med blom­mor och väx­ter.

De Val­len­tu­na­bor vi träf­far ser en hel del liv i si­na tan­ke­bubb­lor. Skejt­park, ute­ser­ve­ring­ar och lek­plats är någ­ra av för­sla­gen.

Man kan hy­ra in sig på tor­get för mark­na­der och an­nat.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

BLOM­MOR OCH SKEJT­PARK. Lin­néa Frejd och Matilda Ekroth vill se mer blom­mor på tor­get. ”Det känns tomt som det är nu. Gär­na en skejt­park”, sä­ger Lin­néa som i dag får åka till Tibb­le när hon vill skej­ta.

BOULEBANA. ”En boulebana och lek­plats vo­re ro­ligt. Det är be­dröv­ligt och skan­da­löst att vå­ra fi­na af­fä­rer för­svin­ner. Nå­gon med bra fan­ta­si bor­de kom­ma på hur vi ska lyf­ta det här sam­häl­let”, sä­ger Eli­sa­beth Feldt och Lennart Hed­lund.

UTE­SER­VE­RING OCH LEK­PLATS. ”Jag vill ha fler ute­ser­ve­ring­ar, och nå­got kul för bar­nen bred­vid, så att de kan ha det kul när man fi­kar”, sä­ger Ida Rehn Mo­din, här med Mär­ta och Al­fred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.