SÅ SKA VI BLI JÄMSTÄLLDA PÅ HÄSTRYGGEN

Su­vi Rä­sä­nen är rid­lä­ra­re och dri­ver en li­ten rid­sko­la i Val­len­tu­na. En dag skrev hon på Fa­ce­book om skill­na­den mel­lan man­li­ga och kvinn­li­ga ryt­ta­re. Vi vil­le ve­ta me­ra.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Be­rät­tat för He­ge Hell­ström

Nu är det säl­lan jag har man­li­ga ele­ver, men skill­na­den i hur män och kvin­nor pre­sen­te­rar sin rid­va­na är mar­kant. Kvin­nan kan sä­ga ’jag har ri­dit i cir­ka 30 år, haft egen häst, be­hö­ver job­ba med min sits och vet in­te om jag upp­fyl­ler kra­ven för att ri­da hos dig’.

Man­nen kan sä­ga ”har ri­dit cir­ka 5 år, kla­rar av de fles­ta rö­rel­ser och an­ser att jag har en bra sits”. Man­nen vill ock­så gär­na bör­ja täv­la med det­sam­ma! Me­dan vi kvin­nor fort­fa­ran­de sit­ter och fi­lar på att få vå­ra vol­ter run­da... In­om ridspor­ten är det fler tje­jer än kil­lar, men än­då är det fler kil­lar som täv­lar. Ge­ne­rellt sett ver­kar de ha bätt­re själv­för­tro­en­de och lät­ta­re att ta för sig, jag kan tän­ka mig att det gäl­ler oav­sett vad, som att spe­la golf el­ler sö­ka jobb.

Om män­nen el­ler kvin­nor­na bor­de änd­ra sig? Jag kan tän­ka mig att det bor­de va­ra mitte­mel­lan, det vo­re bra för bå­de män och kvin­nor.

Än­då tror jag in­te att hästtje­jer är så ”tje­ji­ga” in­te jag i al­la fall för då ha­de jag in­te haft den här verk­sam­he­ten.

Vi kvin­nor är nog li­te för öd­mju­ka när det kom­mer till att täv­la.

Jag kan tän­ka mig att det bor­de va­ra mitte­mel­lan, det vo­re bra för bå­de män och kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.