Kom­mu­nen stu­var om – hög­sta­di­um kan ry­ka

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na al­li­an­sen, med M,C, L och K D, gick till val med att öka val­fri­he­ten för ele­ver. Där­för

på­går nu ar­be­tet med att se över kom­mu­nens sko­lor och dess or­ga­ni­sa­tion.

Kom­mu­nen ut­re­der just nu hur skol­or­ga­ni­sa­tio­nen ska se ut i fram­ti­den. Nu ris­ke­rar minst ett hög­sta­di­um att stäng­as ner.

I de­cem­ber 2015 på­bör­ja­des en ut­red­ning där kom­mu­nen tit­tar på hur sko­lor­na i Val­len­tu­na ska or­ga­ni­se­ras i fram­ti­den. En­ligt upp­gift till Val­len­tu­na Ny­he­ter kan en el­ler två hög­sta­di­e­verk­sam­he­ter stäng­as ner.

– Vi har en på­gåen­de or­ga­ni­sa­tions­ut­red­ning, men det finns inga be­slut tag­na. Det har dis­ku­te­rats i oli­ka sam­man­hang. Vi har tit­tat på en mas­sa oli­ka al­ter­na­tiv, sä­ger Jo­han Skog (M), barn- och ung­doms­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Men ett av för­sla­gen är att nå­gon el­ler någ­ra hög­sta­di­um ska stänga ner?

– Ja, det lig­ger fle­ra kort på bor­det. To­talt har det va­rit åt­ta för­slag, sä­ger Jo­han Skog.

Vil­ka sko­lor hand­lar det om?

– Jag vill in­te kon­kret gå in på nå­got av för­sla­gen nu. Det får fort­sat­ta ut­red­ning­en vi­sa tills vi vet vil­ka för­slag som är ak­tu­el­la. Det är ing­et som har lan­dat kon­kret så att po­li­ti­ker fått ta ställ­ning.

Är det på grund av spar­krav verk­sam­he­ter­na kan kom­ma att läg­gas ned?

– Nej, det hand­lar in­te om det. Dels är det att vi ta­git be­slut att al­la sko­lor in­te ska va­ra för­sko­le­klass till ni­an. Och dels hand­lar det bland an­nat om att hit­ta en or­ga­ni­sa­tions­struk­tur som ska­par val­möj­lig­he­ter för ele­ver­na, sä­ger Jo­han Skog, och tilläg­ger:

– Vi gick till val på den frå­gan, att se över möj­lig­he­ter­na att ha en renod­lad hög­sta­di­e­sko­la, och kun­na er­bju­da den möj­lig­he­ten till de ele­ver som ef­ter­frå­gar det.

När kan man räk­na med att ni har mer kon­kret in­fo?

– Det kom­mer att dis­ku­te­ras i oli­ka sam­man­hang un­der hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.