Hon är Årets Val­len­tu­na­bo - en som står upp för and­ra

PRISADES PÅ HÖST­FES­TEN. Job­bar med me­nings­full fri­tid för unga

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom To­masz Po­zar nor­rort@di­rekt­press.se

Un­der för­ra lör­da­gens Hös­fest de­la­des ut­mär­kel­sen Årets Val­len­tu­na­bo ut, ett pris som in­stif­ta­des av Val­len­tu­na kom­mun i år. Pri­set ska gå till nå­gon som ”får dig som bo­en­de i Val­len­tu­na att kän­na gläd­je och stolt­het”.

Pri­set gick till 38-åri­ga Ca­ro­li­ne Lin­dau som star­ta­de Fri­tids­hjäl­pen 2013. Fri­tids­hjäl­pen sam­ver­kar med för­e­nings­liv och dess främs­ta fo­kus är att al­la ung­do­mar ska ha rätt till en me­nings­full fri­tid, oav­sett eko­no­mi.

– Jag är ba­ra väl­digt rörd och tack­sam. Det är svårt att sät­ta ord på käns­lor­na, sa Ca­ro­li­ne Lin­dau till Val­len­tu­na Ny­he­ter di­rekt ef­ter att det stod klart.

– Man för­vän­tar sig in­te det här. Det är jät­testort. Det är än­då folk som tyc­ker att man gör nå­got bra. Och kom­mu­nen har be­slu­tat att det är just jag.

Käns­lostorm på scen

Ca­ro­li­ne fick gå upp på scen som en av tre no­mi­ne­ra­de. När kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) läs­te upp hen­nes namn som årets Val­len­tu­na­bo blev det en käns­lostorm på scen. Med tå­rar­na rin­nan­de tog Ca­ro­li­ne emot pri­set.

– Jag har in­te hun­nit tän­ka. Jag är ba­ra jät­te-, jät­te­rörd

Hur ska du job­ba vi­da­re som årets Val­len­tu­na­bo nu?

– Det vet jag in­te, jag mås­te ba­ra smäl­ta det här.

Hen­nes man, Jesper Lin­dau, fanns på plats vid si­dan av sce­nen.

– Det är skit­hä­figt. Det är he­la hen­nes per­son­lig­het, att stå där för and­ra. Sär­skilt för dem som är ut­an­för i sam­häl­let, sä­ger han.

”Ger än­nu mer ener­gi”

När vin­na­ren någ­ra da­gar se­na­re ha­de sam­lat sig skrev hon ett långt in­lägg där hon tac­ka­de al­la in­blan­da­de, vän­ner och fa­milj.

”Stort tack till de per­so­ner i Val­len­tu­na kom­mun som in­stif­ta­de pri­set årets Val­len­tu­na­bo i vår kom­mun. Att få ett så­dant pris är otro­ligt stort. Det ger än­nu mer ener­gi att fort­sät­ta med att gö­ra det man äls­kar all­ra mest, näm­li­gen att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar mot ut­an­för­skap, mob­bing och psy­kisk ohäl­sa.”.

För­ra lör­da­gen hölls ställ­de Val­len­tu­na till med höst­fest. En som kun­de fi­ra ex­tra myc­ket var Ca­ro­li­ne Lin­dau.

Man för­vän­tar sig in­te det här. Det är jät­testort. Det är än­då folk som tyc­ker att man gör nå­got bra. Och kom­mu­nen har be­slu­tat att det är just jag.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

GRATTIS! Ca­ro­li­ne Lin­dau, Årets Val­len­tu­na­bo, gra­tu­le­ra­des av sin man Jens Lin­dau.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.