Soc­ker­monst­ret för­vand­la­des till suc­cé­podd

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

Bäll­sta­bon Lou­i­se Haf­dell skip­pa­de sock­ret och gick ner över 33 ki­lo. Nu är hon ak­tu­ell med podcas­ten ”Un­na dig”.

Ef­ter en sömn­lös natt 2014 gick hon till kö­ket och le­ta­de fram lchf-böc­ker. Där och då be­stäm­de hon sig för att bli kvitt soc­ker­monst­ret – och sen den da­gen har hon in­te ätit soc­ker.

– Jag har slu­tat för­gif­ta mig själv.

När Lou­i­se Haf­dell bör­ja­de gå ner i vikt un­der 2014 vil­le folk i hen­nes om­giv­ning ve­ta hur hon bar sig åt.

– Jag gick ner i vikt och kol­le­gor und­ra­de vad jag gjor­de. Jag sprang all­tid runt med en burk ko­kos­ol­ja i han­den, det var min rädd­ning. Ef­tersom att al­la und­ra­de så myc­ket så star­ta­de jag ett Instagram­kon­to, sä­ger Lou­i­se Haf­dell.

Väx­an­de kon­to

Se­dan 2015 har hon dri­vit kon­tot @ant­li­gen­soc­ker­fri på Instagram och har i dag över 17 000 föl­ja­re.

– Jag bör­ja­de fo­ta allt jag åt och la ut. Instagram­kon­tot har växt enormt myc­ket.

Ef­ter suc­cén med Instagram­kon­tot vil­le hon att fler skul­le få hö­ra om hen­nes tan­kar och re­sa med soc­ker­monst­ret. Där­för bör­ja­de hon att fö­re­lä­sa och star­ta­de podcas­ten ”Un­na dig” som snabbt blev po­pu­lär på Podd­top­pen.

– Podcas­ten har gått över för­vän­tan. Som bäst har den le­gat på plats fy­ra i ka­te­go­rin häl­sa, sä­ger Lou­i­se Haf­dell.

Soc­ker­fria tan­kar

Podcas­ten hand­lar om hur man ge­nom tan­kens kraft kan bli fri från ett soc­ker­be­ro­en­de.

– I pod­den de­lar jag med mig av mi­na eg­na tan­kar och stra­te­gi­er för att skip­pa sock­ret. Det ska va­ra ro­ligt och här­ligt, det ska in­te va­ra en kamp. Det hand­lar in­te om att räk­na ka­lo­ri­er, det hand­lar om nå­got helt an­nat, att gö­ra vet­ti­ga val.

I pod­den de­lar jag med mig av mi­na eg­na tan­kar och stra­te­gi­er för att skip­pa sock­ret. Det ska va­ra ro­ligt och här­ligt, det ska in­te va­ra en kamp.

NU… I dag dri­ver 43-åri­ga Lou­i­se Haf­dell från Bälls­ta en fram­gångs­rik podd.

FO­TO: PRI­VAT

…OCH DÅ. 2014 be­stäm­de sig Lou­i­se för att skip­pa sock­ret – ett be­slut som skul­le gö­ra hen­ne ned 33 ki­lo lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.