Hon slår ett slag mot trans­fo­bin

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Psy­kisk ohäl­sa och själv­ska­de­be­te­en­de är ris­ken om man in­te tar upp oli­ka kön­si­den­ti­te­ter re­dan vid ti­dig ål­der i sko­lan, det an­ser 14-åri­ga Val­len­tu­na­bon Ir­ma.

– Jag vet att jag kom­mer få skit, sä­ger hon. 14-åri­ga Ir­ma Svenn­berg pub­li­ce­ra­de un­der för­ra vec­kan ett Fa­ce­boo­kin­lägg där hon är kri­tisk mot sin sko­la, Kar­by­sko­lan i Brott­by, Val­len­tu­na.

Ir­ma an­ser näm­li­gen att in­for­ma­tio­nen om trans­per­so­ner och oli­ka kön­si­den­ti­te­ter va­rit för då­lig från sko­lans håll. Hon tyc­ker att in­for­ma­tio­nen mås­te bli bätt­re och lyf­tas till ytan.

– De per­so­ner som in­te iden­ti­fi­e­rar sig till det kön som de ju­ri­diskt bli­vit till­de­la­de blir för­mins­ka­de i sam­häl­let, vil­ket jag tyc­ker är helt fel. Sko­lan upp­munt­rar in­te med in­for­ma­tion och lä­rar­na ut­går ifrån könsnor­mer­na. Men ic­ke- bi­nä­ra per­so­ner har all­tid fun­nits och kom­mer all­tid att fin­nas, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Tar man in­te upp äm­net så med­för det att trans­fo­bin kom­mer fort­sät­ta.

I in­läg­get på Fa­ce­book skri­ver Ir­ma bland an­nat:

”Vi le­ver i år 2017, vi vet att det finns många fler kön och ic­ke kön än två styc­ken. Var­för lär vi in­te ut det?! Var­för ig­no­re­ras så många and­ra per­so­ners ex­istens??”

För­u­tom att hon vill att sko­lan ska ta upp frå­gor om kön­si­den­ti­tet re­dan vid ti­dig ål­der så ser hon pro­ble­met även i van­li­ga var­da­gen.

– Det hand­lar om att slu­ta, i fil­mer och so­ci­a­la me­di­er, ba­ra an­vän­da tvåkönsnor­ma­ti­vets sätt att se på sam­häl­let. Fler mås­te ut­tryc­ka sig mer om att det finns fler kön och ic­ke-kön och att in­te ta nå­gons pro­no­men för gi­vet, sä­ger hon.

För Ir­ma är äm­net en själv­klar­het. Hon me­nar fram­förallt att det är vik­tigt att barn och ung­do­mar får det stöd som de be­hö­ver.

– Får man in­te stö­det så kan det le­da till psy­kisk ohäl­sa och själv­ska­de­be­te­en­de, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Det här är för mig en själv­klar­het. Jag vet att jag kom­mer få skit, men det jag käm­par för är rätt och det vet jag. Och till slut kom­mer det va­ra mer ac­cep­ta­belt att det finns fler kön och ic­ke-kön.

Jag vet att jag kom­mer få skit, men det jag käm­par för är rätt och det vet jag.

FO­TO: PRI­VAT

KÄM­PAR. Val­len­tu­na­bon Ir­ma vill lyf­ta de per­so­ner som iden­ti­fi­e­rar sig som var­ken man el­ler kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.