Varg, varg – och än­nu li­te till varg

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - Re­por­ter LOTTEN ENGBOM

Un­der mi­na ett och ett halvt år på re­dak­tio­nen här i Nor­rort har vi skri­vit om var­gar någ­ra gång­er. Of­ta har det va­rit nå­gon ensta­ka var­gob­ser­va­tion i Val­len­tu­na el­ler Tä­by, som lett till att fler trott sig ha sett varg. Men nu är det ak­tu­ellt var­je dag, med tan­ke på de två var­gar­na som hål­ler till ute i om­rå­det kring Brott­by.

Jag, som knappt vet nå­got om var­gar, har lärt mig en del om själ­va dju­ret och dess be­te­en­de. Dess­utom har jag fått in­se hur käns­ligt äm­ne det här är, och det ver­kar rå­da minst sagt de­la­de me­ning­ar om den skydds­jakt som be­drivs just nu.

Du kan lä­sa mer om den se­nas­te hän­del­sen (åt­minsto­ne när den här tid­ning­en gick i tryck i ons­dags) kring ”Brott­by­var­gen” på si­dan tio i det här num­ret.

Pra­ta med mig! lotten.engbom@ di­rekt­press.se

HETSEN. Den evi­ga svamp­het­sen är igång – och jag kan ve­ta om det bäs­ta svamp­stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.