Brott­by SK kla­ra för di­vi­sion 4

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Brott­by SK säk­ra­de för­ra vec­kan se­rie­se­gern i di­vi­son 5 och näs­ta sä­song spe­lar Brott­by SK i di­vi­sion 4. Nå­got som är hi­sto­riskt för klub­ben som ald­rig ti­di­ga­re spe­lat så högt upp i se­ri­e­sy­ste­met.

– Det är en enorm lätt­nad. Vi ha­de som mål­sätt­ning att vi skul­le vin­na se­ri­en, vi viss­te att vi var la­get som spe­la­de bäst fot­boll, sä­ger Na­vid Ha­que, spe­lan­de trä­na­re i klub­ben.

Na­vis sum­me­rar sin förs­ta or­dent­li­ga sä­song, där han mest fo­ku­se­rat på trä­nar­de­len, så här:

– Jag är jät­te­stolt över spe­lar­na och mig själv ock­så. Det här hi­sto­riskt det vi gör, vi har ald­rig spe­lat i di­vi­sion 4.

FO­TO: BROTT­BY SK

GULDFIRANDE. Det blev en del gläd­je­sce­ner när se­rie­se­gern var säk­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.