Så här skri­ver Val­len­tu­na kom­mun om ut­mär­kel­sen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - KÄL­LA: Val­len­tu­na kom­mun

Val­len­tu­na ska va­ra en plats

där gläd­je, stolt­het, en­ga­ge­mang och stor fram­tids­tro ska fin­nas hos oss som bor här, och var­je dag finns det in­vå­na­re som gör nå­got som får po­si­ti­va ef­fek­ter för and­ra.

Ibland pas­se­rar de för­bi

och glä­der och stär­ker i det lil­la och ibland kan de ska­pa sto­ra ny­he­ter. För att vi­sa upp­skatt­ning och kun­na lyf­ta fram nå­gon av al­la des­sa per­so­ner har pri­set Årets Val­len­tu­na­bo in­stif­tats av Val­len­tu­na kom­mun.

Syf­tet med pri­set är

att stär­ka kom­mu­nin­vå­nar­nas iden­ti­tet och ska­pa stolt­het och gläd­je över att bo i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.