”Det hand­lar själv­käns­la, om att stär­ka vå­ra tje­jer”

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

En ny tjej­grupp star­tar på No­va på ini­ti­a­tiv av fri­tids­le­da­ren Eme­lie och det ef­ter att hon märkt av ett tyd­ligt be­hov.

– Vi ska pra­ta om själv­käns­la och om hur tje­jer­na mår, sä­ger hon. På ons­dag­kväll är det pre­miär för en helt ny­star­tad tjej­grupp på fri­tids­går­den No­va. Ett ini­ti­a­tiv som är star­tat av fri­tids­le­da­ren Eme­lie Lind­ström-Ols­son, som märkt av ett be­hov.

– Det är någ­ra tje­jer som va­rit in­tres­se­ra­de av det här och tan­ken är att vi ska pra­ta om själv­käns­la, hur de mår och om hur det är att va­ra tjej i da­gens sam­häl­le, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Det hand­lar om att stär­ka vå­ra tje­jer, det tror jag be­hövs.

”Många har ett be­hov”

Tan­ken är att träf­far­na ska ske en gång i vec­kan och be­ro­en­de på hur många tje­jer de blir kan det bli frå­gan om att ha yt­ter­li­ga­re en grupp, men det vik­ti­ga, en­ligt Eme­lie, är att tje­jer­na i grup­pen ska kän­na för­tro­en­de för le­dar­na.

– Många har ett be­hov av att pra­ta och jag tror det är vik­tigt att det är med en och sam­ma per­son. Det kan hand­la om att man har pro­blem med sin part­ner, man är led­sen el­ler det kanske är job­bigt i sko­lan, sä­ger hon.

Ex­akt hur träf­far­na ska ut­for­mas åter­står att se och en­ligt Eme­lie är det vik­tigt att tje­jer­na får va­ra med och på­ver­ka hur träf­far­na ska ut­for­mas och när de ska ske.

– Det kom­mer va­ra en gång i vec­kan och lu­tar åt ons­da­gar mel­lan 18-19, men vi får se om det finns nå­gon an­nan tid som pas­sar bätt­re, sä­ger Eme­lie.

INITIATIVTAGARE. Eme­lie Lind­ström-Ols­son ar­be­tar som fri­tids­le­da­re på No­va och har ta­git ini­ti­a­tiv till en tjej­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.