Tips för att slip­pa in­brott

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Lars By­ström, pressta­les­man vid Stock­holmspo­li­sen, tip­sar om vad man kan tän­ka på för att und­vi­ka in­brott. – Se till att ha bra gran­nar som är upp­märk­sam­ma. – Få det att se ut som att det är folk hem­ma. – Var na­tur­ligt miss­tänk­sam. Gå fram och pra­ta med nå­gon som in­te bru­kar va­ra i om­rå­det, frå­ga om du kan hjäl­pa till.

– Om du ser en bil som du tyc­ker är miss­tänk­sam, ring oss och kol­la om det finns miss­tan­kar även hos Po­li­sen. Men pe­ka in­te ut al­la okän­da som brotts­ling­ar.

– Se till att stöld­be­gär­li­ga sa­ker har nå­gon form av märk­ning. Skriv ner num­mer på till ex­em­pel ka­me­ror, då finns stör­re chans att få till­ba­ka dem.

– Det är dumt att skri­va på so­ci­a­la me­di­er att ”nu åker jag till Spa­ni­en i två vec­kor”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.