DS an­mäls – pa­ti­ent dog un­der ter­rorat­ten­ta­tet

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

En pa­ti­ent upp­sök­te akut­mot­tag­ning­en på Dan­de­ryds sjuk­hus med till­ta­gan­de värk i nac­ken. Han skic­ka­des hem – men av­led i en hjär­tin­farkt två tim­mar se­na­re. Un­der ter­rorat­ten­ta­tet som sked­de på Drott­ning­ga­tan i april i år väx­la­de Dan­de­ryds sjuk­hus, pre­cis som de fles­ta sjuk­hus i Stock­holms län, upp till ka­ta­stroflä­ge.

En pa­ti­ent, som sök­te sjuk­vård pågrund av till­ta­gan­de värk i nac­ken, skic­ka­des i sam­band med att sjuk­hu­set var i ka­ta­stroflä­get hem med smärt­stil­lan­de lä­ke­me­del. Två tim­mar se­na­re fick han en hjärt­at­tack och av­led.

Nu lex Ma­ria- an­mä­ler Dan­de­ryds sjuk­hus fal­let.

– I sam­band med den­na hän­del­se räck­te vi in­te helt till, vil­ket vi be­kla­gar, sä­ger che­flä­ka­re Åsa Lind­ström Ham­mar till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Bris­tan­de kom­mu­ni­ka­tion

I ut­red­ning­en, som är gjord av sjuk­hu­set, har man kon­sta­te­rat att bris­tan­de kom­mu­ni­ka­tion och an­strängd ar­bets­si­tu­a­tion låg bakom att man­nen skic­ka­des hem.

– Vi tar med oss att vi all­tid kan för­bätt­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan med­ar­be­ta­re för att in­te mis­sa vik­tig in­for­ma­tion om pa­ti­en­ter, samt vetska­pen om att det i psy­kiskt stres­sa­de si­tu­a­tio­ner är lätt att lå­sa sig vid en viss di­a­gnos, sä­ger Åsa Lind­ström Ham­mar.

Åsa Lind­ström Ham­mar me­nar dock att sjuk­hu­set in­te var oför­be­red­da.

De kom­mer emel­ler­tid att se över ru­ti­ner­na för ka­ta­stroflä­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.