Här spring­er äl­gar­na rätt ige­nom bo­stads­om­rå­det

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

För­ra fre­da­gen fick bo­stads­om­rå­det i Val­len­tu­na ovän­ta­de gäs­ter när två äl­gar sprang för­bi hu­sen. Det var strax in­nan halv el­va på för­mid­da­gen för­ra fre­da­gen som Val­len­tu­na­bon Pau­la Carl­berg fång­a­de de två äl­gar­na på bild, när de sprang ge­nom Åby gär­de i när­he­ten av Val­len­tu­na cent­rum.

– Jag kom kö­ran­de på Lind­holms­vä­gen, och såg att de sprang på cy­kel­ba­nan. Jag kör­de in på buss­håll­plat­sen och tog bil­den, sä­ger Pau­la Carl­berg.

För hen­ne var det in­te förs­ta gång­en hon såg älg.

– Vi har äl­gar up­pe hos oss i Öst­ra Orms­ta gans­ka of­ta. Men det var jät­te­häf­tigt. Jag tyc­ker att de är vack­ra. Jag är in­te rädd för dem men jag vet att man in­te ska kom­ma mel­lan mam­man och kal­ven, sä­ger hon.

Äl­gar­na var in­te på väg upp mot Val­len­tu­na IP och sko­gen.

– Nej, de var de in­te. De sprang på cy­kel­vä­gen en bit, och se­dan pre­cis där för­sko­lan låg som är ri­ven nu, där sprang de ner bakom hu­sen vid Åby gär­de, sä­ger Pau­la Carl­berg.

– Jag hop­pas in­te att de ham­nar ne­re vid tå­get.

Hon pub­li­ce­rat bil­den på de två äl­gar­na, en ko och kalv, i Fa­ce­book- grup­pen ”Nytt i Val­len­tu­na”.

Bil­den blev snabbt bli­vit su­per­po­pu­lär och re­ak­tio­ner­na lät in­te vän­ta på sig:

”Synd dem in­te gick för­bi min bak­si­da, de ver­kar va­ra på väg mot Lidl” ”Wow vad fint” ”Ja en ko med kalv skul­le jag in­te vil­ja träf­fa, då mö­ter jag hell­re en varg, bli­vit ja­gad för många gång­er av älg när jag ri­dit ut.”

” Hop­pas de hit­tar till­ba­ka över vägen till sko­gen snabbt!”

TRAVAR PÅ. Äl­gar­na sprang ige­nom Åby gär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.