Än­nu en hund dö­dad av var­gen i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA - Ke­vin We­din

En fa­milj be­vitt­na­de un­der tis­da­gen bak­de­len av en varg och kun­de se­dan kon­sta­te­ra att de­ras hund var bor­ta från tom­ten. Hun­den hit­ta­des se­dan av­li­den en halv kilo­me­ter från bo­sta­den. En av de två var­gar som hål­ler till i Brott­by­om­rå­det i Val­len­tu­na har skör­dat än­nu ett of­fer, den­na gång in­om jakt­skydds­om­rå­det i Ös­terå­ker.

Även den­na gång var det en li­ten säll­skaps­hund som un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen i vec­kan at­tac­ke­ra­des av var­gen. Fa­mil­jen som hun­den till­hör­de ska ha sett bak­de­len av var­gen från de­ras föns­ter.

– Det var en li­ten säll­skaps­hund som för­svann från fa­mil­jens tomt. Vi fick hö­ra om det på ef­ter­mid­da­gen, men jag tror att hun­den för­svann någ­ra tim­mar in­nan, sä­ger Eme­lie Ny­man på läns­sty­rel­sens press­tjänst.

– De ha­de skym­tat bak­de­len av en varg ge­nom sitt föns­ter och kun­de se­dan kon­sta­te­ra att de­ras hund, som ha­de va­rit på tom­ten, ha­de för­svun­nit.

Spå­ra­de sex kilo­me­ter

Läns­sty­rel­sens be­sikt­nings­per­so­nal åk­te ut till plat­sen. Med hjälp av spår­hun­dar hit­ta­de de fa­mil­jens hund död, cir­ka 500 till 600 me­ter från fa­mil­jens bo­stad.

– Sen fort­sat­te man att spå­ra ef­ter var­gen cir­ka sex kilo­me­ter, då var även skyt­tar med, men ing­en varg skym­ta­des. Det är gans­ka svår ter­räng och man av­slu­ta­de när mörk­ret kom, sä­ger Eme­lie Ny­man.

Skydds­jak­ten, som skul­le av­slu­tas den 30 sep­tem­ber, är ef­ter be­slut av läns­sty­rel­sen för­längd till den 22 ok­to­ber.

– Vi be­dö­mer att mo­ti­vet till skydds­jakt, all­var­lig ska­da, fort­fa­ran­de är gil­tigt. Där­för har vi fat­tat be­slut om att för­länga skydds­jak­ten tre vec­kor, sa mil­jö­di­rek­tör Gö­ran Åström i ett press­med­de­lan­det den 29 sep­tem­ber.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VARGSPÅR. Länsty­rel­sens be­sikt­nings­per­so­nal spå­ra­de var­gen i un­ge­fär sex kilo­me­ter. (Dju­ret på bil­den är emel­ler­tid en an­nan, i det­ta sam­man­hang oskyl­dig, varg).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.