Bu­tiksä­ga­re blev an­gri­pen och tej­pa­des fast: Mår skit

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA - Lotten Engbom

En bu­tiksä­ga­re i Tä­by blev an­gri­pen och fasttej­pad av en kniv­be­väp­nad man. Nu be­rät­tar han om hän­del­sen och de star­ka käns­lor­na. Det var i fre­dags kväll för­ra vec­kan som en bu­tiksä­ga­re i Näs­by­park satt fasttej­pad me­dan en kniv­be­väp­nad per­son rå­na­de bu­ti­ken på peng­ar, ci­ga­ret­ter och snus.

När vår syt­ser­tid­ning Tä­by Ny­he­ter pra­tar med ho­nom någ­ra da­gar se­na­re är han sam­lad, men på­pe­kar att det är job­bigt att åter­be­rät­ta vad som hänt.

– Det är myc­ket obe­hag­ligt, man le­ver sig in i he­la si­tu­a­tio­nen igen. Jag har in­te fått nå­gon sömn på fle­ra da­gar, sä­ger han.

Bar mask

I fre­dags kväll ha­de han pre­cis låst dör­ren, stängt bu­ti­ken och räk­nat kas­san när han skul­le gå ut ge­nom bak­dör­ren för att slänga so­por.

– Pre­cis när dör­ren var up­pe var det nå­gon som drog tag i dör­ren och put- ta­de in mig i bu­ti­ken och stäng­de dör­ren ef­ter sig.

Per­so­nen som tog sig in i bu­ti­ken ha­de mask på sig och en kniv i han­den.

– In­nerst in­ne tänk­te jag ba­ra ”okej, han har kniv, jag ger ho­nom allt. Blir jag hug­gen, då är jag död härin­ne”. Ing­en skul­le kom­ma in i bu­ti­ken, al­la skul­le tro att det var stängt.

– Jag ha­de kun­nat slå till­ba­ka, men i den si­tu­a­tio­nen kän­de jag mig jäv­ligt svag. Jag sat­te mig på knä, fick läg­ga mi­na hän­der på bor­det och han sa att jag skul­le öpp­na kas­san.

– Sen ser han att jag har tejp på bor­det och han tej­pa­de fast mi­na ar­mar så satt jag ba­ra där och han gick runt och ploc­ka­de med sig al­la ci­ga­ret­ter, al­la vå­ra stoc­kar snus och peng­ar­na. Se­dan går han ut och stäng­er dör­ren ef­ter sig.

”Mår skit­då­ligt”

Bu­tiksä­ga­ren sprang då fram till dör­ren och kol­la­de ge­nom titt­hå­let, i hopp om att få syn på nå­gon bil el­ler till och med ett re­gi­stre­rings­num­mer - men han såg ingen­ting.

Först då kom de star­kas­te käns­lor­na.

– Man ser he­la sitt liv fram­för sig, si­na barn. Så fort jag tän­ker på det mår jag skit­då­ligt.

Hål­ler öp­pet som van­ligt

Men han har fort­satt att gå till bu­ti­ken, och hål­la öp­pet som van­ligt.

– Jag kan in­te ba­ra stänga, jag har tre barn och en fru som jag vill job­ba för. Man får pus­ha på sig själv för att kun­na gå vi­da­re. Jag kan in­te tit­ta bak­åt nu.

– Kun­der­na har va­rit un­der­ba­ra, det upp­skat­tar jag verk­li­gen. De kom­mer in och be­kla­gar det som har hänt.

Bu­ti­ken har se­dan in­nan va­rit till sa­lu men nu är bu­tiks­in­ne­ha­va­ren mer sä­ker än nå­gon­sin.

– Nu vill jag verk­li­gen bort här­i­från allt­så. Jag tap­pa­de myc­ket, jag or­kar in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.