Hen­rik Dorsin spe­lar ÅT­TA rol­ler

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Mi­chael Toll

Just nu re­pas det för fullt för en ny mu­si­kal som ska upp på Oscarste­a­tern. Hen­rik Dorsin har det minst sagt svet­tigt då han spe­lar he­la åt­ta oli­ka ka­rak­tä­rer. Det är den pri­sa­de Bro­ad­way­mu­si­ka­len ”A Gent­le­man’s Gui­de to Lo­ve & Mur­der” som nu ska upp i svensk tapp­ning un­der nam­net ”Gent­le­man­nen” på Oscarste­a­tern.

Gil­lar man in­te Hen­rik Dorsin bör man sö­ka sig till nå­got an­nat. Han spe­lar näm­li­gen åt­ta rol­ler själv.

– Nej, jag spe­lar en hel släkt och får verk­li­gen an­stränga mig för att ve­ta vem jag är.

Vad väger tyngst, en hu­vud­roll el­ler åt­ta bi­rol­ler?

– Jag gil­lar bi­rol­ler bätt­re, då har man of­ta li­te mer spelut­rym­me och kan kom­ma in li­te mer från si­dan. Är du på scen he­la fö­re­ställ­ning­en? – Ja i stort sett. Det är ett gans­ka långt par­ti på fem mi­nu­ter som jag häng­er bakom sce­nen, men an­nars är jag med och spe­lar.

Hur stor är ris­ken att du kom­mer blan­da ihop vem du spe­lar?

– Ty­värr gans­ka stor. Men om jag skul­le sab­ba tre rol­ler bor­de jag än­då få god­känt. Då har jag ju lyc­kats le­ve­re­ra fem av ka­rak­tä­rer­na.

FO­TO: MATS BÄCKER

SURRAR HE­LA TI­DEN. Hen­rik Dorsin spe­lar åt­ta oli­ka bi­rol­ler på Oscarste­a­tern i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.