De tog oge­ne­rat över front­po­si­tion i bus­skön

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Le­vi­at­han

Härom­da­gen var jag på en ham­bur­ger­re­stau­rang för att äta li­te. Det var tre per­so­ner fö­re mig i kön, jag ställ­de mig bakom dem och ef­ter mig fyll­de folk på så små­ning­om. Allt gick fint. Ef­ter det gick jag till ban­ko­ma­ten, ställ­de mig i kön, vän­ta­de li­te och snart blev det min tur. Sen hand­la­de jag på mat­af­fä­ren, folk stod snällt och pryd­ligt i kön och al­la vän­ta­de på sin tur. Inga kons­tig­he­ter där hel­ler.

Jag skul­le åka buss hem och ställ­de mig vid buss­håll­plat­sen, ing­en an­nan där. Ef­ter ett tag kom li­te folk och de ställ­de sig … li­te här och li­te där. Fler folk kom och det blev som en osyn­lig och märk­lig halv­må­ne med re­se­nä­rer slump­vis pla­ce­ra­de runt plat­sen där bus­sen strax skul­le kö­ra fram. Tre ung­do­mar kom och såg ut att ha sik­tet in­ställt på att åka buss. De krys­sa­de skrat­tan­des ge­nom mas­san av män­ni­skor som stått där myc­ket läng­re, och tog oge­ne­rat över den ti­di­ga­re front­po­si­tion jag trod­de jag ha­de ef­ter att ha kom­mit först på plats.

När bus­sen se­dan var i sik­te och på väg fram mot håll­plat­sen rör­de sig plöts­ligt he­la mas­san och for­ma­des till en klump av män­ni­skor, vas­sa arm­bå­gar, knuf­far och to­tal brist på re­spekt för med­män­ni­skan bred­vid.

Vad är det som gör att folk nu­me­ra in­te gre­jar att stå i en en­kel bus­skö när al­la and­ra kö­er fun­ge­rar pre­cis som de ska? Kom igen nu, skärp­ning buss­re­se­nä­rer. Det här kan vi lö­sa om al­la re­spek­te­rar sin med­män­ni­ska som ska re­sa med sam­ma buss och kanske vän­tat läng­re än du har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.