Vinst­be­gräns­ning skul­le slå hårt mot Nor­rort

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ire­ne Sve­no­ni­us (M) fi­nans­lands­tings­råd Ma­rie Ljung­berg Schött (M) sjuk­vårds­lands­tings­råd Pe­ter Car­pe­lan (M) per­so­nal­lands­tings­råd

Med ett år kvar till va­let finns det en frå­ga som oro­ar oss mer än and­ra. Det är att (S) på rik­tigt ho­tar stock­hol­mar­nas val­fri­het och mång­fal­den av vård­gi­va­re när de väg­rar släp­pa ta­get om för­sla­get att in­fö­ra en vinst­be­gräns­ning i sjukvården. I Stock­holms län har vi flest vård­gi­va­re i lan­det och störst val­fri­het för pa­ti­en­ter. Vinst­be­gräns­ning­ar kom­mer up­pen­bart le­da till att många fö­re­tag tving­as läg­ga ned el­ler gå i kon­kurs. Ba­ra här i Nor­rort finns det tio vård­cen­tra­ler som drivs av and­ra än lands­ting­et och hos des­sa är nä­ra 90 000 pa­ti­en­ter lis­ta­de.

En vinst­be­gräns­ning skul­le där­för slå hår­dast mot oss stock­hol­ma­re och vår möj­lig­het att själ­va väl­ja dok­tor och vård­cen­tral. En av mo­de­ra­ter­nas vik­ti­gas­te val­frå­gor blir där­för att slåss för val­fri­he­ten och en mång­fald av ak­tö­rer.

I Stock­holms län sker 60 pro­cent av al­la 3,2 mil­jo­ner läkar­be­sök per år på pri­va­ta vård­cen­tra­ler. Av lä­nets 206 vård­cen­tra­ler drivs drygt 140 i pri­vat re­gi. Blir vård­gi­var­na fär­re, väx­er vård­kö­er­na – här i Nor­rort och i he­la lä­net. En an­nan kon­se­kvens är att sjuk­vår­dens med­ar­be­ta­re kom­mer få fär­re ar­bets­gi­va­re att väl­ja på. Det krävs ock­så många vård­gi­va­re och kon­kur­rens för kva­li­tets­ut­veck­ling och in­no­va­tio­ner. Att (S) var­ken vill se all­va­ret i det­ta el­ler själ­va ut­rett kon­se­kven­ser­na gör oss djupt oro­li­ga. Lands­ting­et be­slu­ta­de där­för för­ra vec­kan om att på egen hand och på dju­pet ana­ly­se­ra hur en vinst­be­gräns­ning skul­le på­ver­ka pa­ti­en­ter, med­ar­be­ta­re och vård­gi­va­re i Stock­holms län. Det­ta för att ve­ta kon­se­kven­ser och vil­ka för­be­re­del­ser som krävs för att mi­ni­me­ra ne­ga­tiv på­ver­kan för lä­nets in­vå­na­re.

Vi kom­mer ald­rig ac­cep­te­ra att din val­fri­het in­skränks. Med mind­re än ett år till va­let krä­ver vi där­för att ( S) i kom­mu­ner­na i Nor­rort, lands­ting­et och re­ge­ring­en släng­er för­sla­get om ett vinsttak i pap­pers­kor­gen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.