Dags att in­fö­ra cy­kelskatt

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ys­ter f.d. rep­gub­be

Det är hög tid att på­fö­ra cy­klis­ter­na en re­jäl skatt! Var­för?

1. Cy­klis­ter­na bry­ter kon­se­kvent mot al­la tra­fik­reg­ler. Tror sig va­ra cy­kel­gu­dens ostraff­ba­ra ställ­fö­re­trä­da­re här på jor­den.

2. Ge­nom sin vårds­lö­sa och ar­ro­gan­ta fram­fart stör cy­klis­ter­na öv­ri­ga tra­fi­kan­ter.

3. Cy­klis­ter­na vål­lar oer­hört många olyc­kor med be­ty­dan­de pro­duk­tions­bort­fall som följd.

4. Att cyk­la är in­te håll­bart ef­tersom en cy­kel är till­ver­kad av ic­ke-för­ny­el­se­ba­ra re­sur­ser.

5. När ga­tu­ut­rym­men görs om till cy­kel­fi­ler drab­bas bi­lis­ter, buss­re­se­nä­rer och last­bi­lar av för­se­ning­ar och där­med ko­los­sa­la sam­hälls­e­ko­no­mis­ka kost­na­der.

6. När det reg­nar på de stac­kars små cyk­lan­de li­ven åker de kol­lek­tivt. Tun­nel­ba­na och buss­tra­fik mås­te di­men­sio­ne­ras för det­ta. Cy­klis­ter­na med­för där­för dubb­la kost­na­der. Cyklis­men är där­i­ge­nom det sam­hälls­e­ko­no­miskt sett dy­ras­te trans­port­sät­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.