CG OCH C-H SKA SNICK­RA IHOP BÄS­TA BURGAREN

Re­stau­rang­en CG:s i Dan­de­ryd har ut­nämnts till bäs­ta re­stau­rang i Nor­rort. Nu öpp­nar CG:s äga­re en re­stau­rang i ga­tukö­kets lo­ka­ler vid tor­get. – Det här är ma­giskt, sä­ger Carl Gustaf ”CG” Forssbeck.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hellström

Just nu job­bar Carl Gustaf ”CG” Forssbeck och hans bror med att blå­sa ut ga­tukö­ket vid Tu­na torg. Re­sul­ta­tet ska bli – ett nytt ga­tukök.

– Men det ska in­te bli som da­gens ga­tukök, omo- der­na och opas­sio­ne­ra­de, det är en sorts stan­dar­di­se­ring, el­ler så blir det thai­ki­os­ker. Vi ska ha su­per­kva­li­tet till bra pris, en me­ny ska kos­ta 95-100 kro­nor, sä­ger CG Forssbeck.

Han har drömt om att star­ta ga­tukök i 2,5 år och le­gat i för­hand­ling om ga­tukö­ket i Val­len­tu­na i åt­ta må­na­der. Ny­li­gen blev av­ta­let klart.

– Nu blir det full fron­tal, vi ska le­ve­re­ra en av Sve­ri­ges bäs­ta ham­bur­ga­re och korv.

Dess­utom blir det ett helt eget läsk­mär­ke i ”ki­or­ren”.

– Läsk­bland­ning­en är fram­ta­gen av mig och min bror. Den är jät­te­god, ett am­bi­tiöst för­sök att gö­ra coca co­la bätt­re. Det är li­te våg­hal­sigt, vi kom­mer ba­ra att kö­ra vår egen dryck.

CG Forssbeck hop­pas att Val­len­tu­na­bor­na ska ”om­fam­na det här” och tes­ta.

– Det här är ma­giskt, det är det här jag le­ver för. Bå­de jag och min bror har va­rit ent­re­pre­nö­rer i tio år. Jag pas­sar in­te för att va­ra an­ställd – det här är dröm­men för mig.

Ki­os­ken be­räk­nas öpp­na i no­vem­ber.

BRÖ­DER­NA BUR­GERS. C-H (Car­lHen­rik) och CG (Carl Gustaf) Forssbeck är över­lyck­li­ga över lo­ka­len i Val­len­tu­na. De pla­ne­rar en hel ked­ja ga­tukök med nam­net Bo­res, och den i Val­len­tu­na blir först ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.