36-åring ho­ta­de si­na för­äld­rar med ge­vär

En 36-årig man från Val­len­tu­na döms till två års fäng­el­se ef­ter att han ho­tat si­na för­äld­rar med skar­plad­dat ge­vär och av­los­sat fy­ra skott. ”Det blev härd­smäl­ta”, har man­nen be­rät­tat.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hellström

Den 36-åri­ge man­nen har en lång lis­ta över be­gång­na brott. I maj i år kör­de han med 2,5 pro­mil­le i blo­det samt med spår av ko­ka­in. Vid Näs­by Park på E 18 kör­de han på en last­bil och or­sa­ka­de ska­dor på det for­do­net. Dess­utom sak­na­de man­nen kör­kort. Den da­gens hän­del­ser re­sul­te­ra­de i dom för grovt ratt­fyl­le­ri, ringa nar­ko­ti­kabrott och olov­lig kör­ning.

Men det av­höll in­te man- nen från att kö­ra bil i ju­ni och au­gusti – även då ut­an kör­kort. Vid till­fäl­let i au­gusti ha­de han ta­git bå­de ko­ka­in och am­fe­ta­min.

I sep­tem­ber kör­de man­nen hem till si­na för­äld­rar med ett skar­plad­dat va­pen; ett pump­ha­gel­ge­vär med av­så­gad pi­pa. Vid hem­met fanns två and­ra per­so­ner, och 36-åring­en sa­de att al­la när­va­ran­de skul­le skju­tas. Han av­fy­ra­de ock­så vap­net fy­ra gång­er vil­ket splitt­ra­de någ­ra blom­kru­kor. Per­so­ner­na som ho­ta­des gick in i hu­set, lås­te dör­ren och ring­de 112.

36-åring­en sä­ger att han var ”or­dent­ligt al­ko­holpå- ver­kad” och arg ef­tersom de två per­so­ner som var vid hans för­äld­ra­hem vil­le dis­ku­te­ra en af­färs­skuld. Han vil­le stäl­la till med en ”scen” el­ler ”show” men in­te ska­da nå­gon. När han kom fram blev det ” ren härd­smäl­ta” och han sköt från höf­ten. Ef­ter det åk­te man­nen från plat­sen i bil.

36-åring­en er­kän­ner gär­ning­ar­na. Dom­sto­len gav ho­nom två års fäng­el­se, bland an­nat för grovt va­pen­brott och grovt ola­ga hot. Dess­utom får 36- åring­en be­ta­la 15 000 kro­nor var till två av dem som när­va­ra­de vid skjut­ning­en.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

BELASTAD. Den 36-åri­ge man­nen har en lång lis­ta över be­gång­na brott. I maj kör­de han med 2,5 pro­mil­le al­ko­hol samt med spår av ko­ka­in i blo­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.