Det är ald­rig för sent att bör­ja trä­na

NY­BÖR­JA­RE. Gun, 75: ”Jag har in­te rört mig på 75 år”

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Trod­de du att du var för gam­mal för att gå på gym – tänk om! Sports club i Val­len­tu­na har till­sam­mans med kom­mu­nen star­tat ett pro­jekt för att få fart på se­ni­o­rer.

För­ra vec­kan in­led­des ett nytt häl­so­pro­jekt, ett sa­m­ar­be­te mel­lan Val­len­tu­na kom­mun och Sports club Val­len­tu­na, med syf­tet att stär­ka häl­san hos kom­mu­nens äld­re.

– Den här de­len av be­folk­ning­en väx­er, de kom­mer va­ra jät­te­många och de kom­mer att bli gam­la. Det är en mål­grupp värd att sat­sa på och då bör­ja­de vi pra­ta om vad vi kun­de gö­ra för dem, sä­ger Mikaela Lund­kvist, mark­nads­ko­or­di­na­tor på Sports club i Val­len­tu­na.

Ef­ter att ha läst om and­ra pro­jekt, ge­nom bland an­nat Gym­nas­tik- och id­rotts­hög­sko­lan, kon­tak­ta­de gym­met Val­len­tu­na kom­mun.

Två pass i vec­kan

Nu har 24 del­ta­ga­re, i ål­dern 70 till 80 år, bli­vit ut­val­da att del­ta och trä­na två gång­er i vec­kan un­der tio vec­kor. Ge­men­samt för al­la är att de in­te trä­nat ak­tivt in­nan.

– Ne­ver! Nej, nej, ingen­ting, sä­ger Gun Englund, 75, och tilläg­ger:

– Jag har in­te rört mig på 75 år. Det var dot­tern som ring­de, och hon är rätt fram­åt så jag ha­de ing­en chans.

Eva Ry­der­gård, 78, är in­te hel­ler nå­gon ex­trem­mo­tio­när.

– Att pro­me­ne­ra är så trå­kigt. Jag vill gö­ra nå­got vet­tigt, in­te ba­ra gå runt som en gal­ning, sä­ger hon.

– Nu sä­ger al­la ba­ra ”men Eva!”. De tyc­ker att det är fan­tas­tiskt.

Var­för Eva sök­te till det här pro­jek­tet, ja det ver­kar li­te oklart än så länge.

– Det kan man ju frå­ga sig. Egent­li­gen or­kar man in­te med det här, det är li­te tufft. Men det är kul ock­så, sä­ger hon.

Även Maud Tör­nqvist, 76, upp­täc­ker trä­ning­ens värld ge­nom det här pro­jek­tet.

– Vi ha­de en mo­tions­cy­kel i käl­la­ren. Mil­da mos­ter, den var hur dam­mig som helst, sä­ger hon.

Jät­te­gla­da att va­ra med

När Maud då läs­te om pro­jek­tet blev hon ny­fi­ken. Nu ver­kar hon po­si­tivt in­ställd till trä­ning­en.

– Jag kän­ner mig jät­te­pigg. Jag blir li­te svet­tig och de här som hjäl­per till är jät­te­po­si­ti­va. Jag kän­ner mig som Ernst Id­las fa­vo­ri­te­lev när jag går hem, och jag har köpt mi­na förs­ta tights.

Trots att gäng­et just nu in­te är helt trä­nings­fräls­ta po­äng­te­rar de att de i grund och bot­ten är jät­te­gla­da över att va­ra med. Mål för de tio vec­kor­na har de ock­så satt upp.

– Jag har då­lig blod­cir­ku­la­tion och när man rör sig vid­gar man blod­kär­len. Jag är över­ty­gad om att det blir bätt­re, sä­ger Eva.

– Mitt mål är att kun­na re­sa mig från en pall. Det ska ju va­ra ”studs”. Nu är det pin­samt att in­te kun­na, sä­ger Maud.

”Vik­tigt på rik­tigt”

Mikaela Lun­dqvist po­äng­te­rar att den men­ta­la bi­ten är minst li­ka vik­tig som den fy­sis­ka. Ef­ter trä­ning­en är det dess­utom ge­men­sam fi­ka.

– Fram­för allt hop­pas jag att de ska få li­te glöd nu, att de in­ser att det är kul att trä­na och träf­fa nya män­ni­skor. Och att de ska fort­sät­ta trä­na såklart, sä­ger Mikaela.

– Den här bran­schen är värl­dens bäs­ta att job­ba i, men nu är det vik­tigt på rik­tigt. Man blir så varm i he­la krop­pen, de är så tack­sam­ma.

Jag blir li­te svet­tig och de här som hjäl­per till är jät­te­po­si­ti­va. Jag kän­ner mig som Ernst Id­las fa­vo­ri­te­lev när jag går hem, och jag har köpt mi­na förs­ta tights.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

TRÄNINGSTIPS. Eva Ry­der­gård, Maud Tör­nqvist och Mikaela Lund­kvist snac­kar om trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.