Så möt­te Val­len­tu­na-var­gen sitt slut­gil­ti­ga öde

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

Det är 55 da­gar se­dan var­gen dö­da­de en hund av ra­sen ca­va­li­er i Ek­sko­gen i Brott­by. I vec­kans fäll­des den. Vi har sam­man­ställt tu­rer­na i varg­histo­ri­en. 17 AU­GUSTI Vid halv sju-ti­den på mor­go­nen blir en hund av ra­sen ca­va­li­er, som är ute på pro­me­nad med sin äga­re i Ek­sko­gen i Brott­by, ta­gen av en varg. Var­gen ska ha ta­git hun­den i mun­nen och dra­git in i sko­gen. 24 AU­GUSTI Läns­sty­rel­sen kon­sta­te­rar att den hund som bli­vit dö­dad med all san­no­lik­het bli­vit det av en varg. 4 SEP­TEM­BER Mia Hell­sten, bo­en­de i om­rå­det där var­gen rört sig, mö­ter var­gen och fång­ar den på bild när den går för­bi hen­nes hus. 11 SEP­TEM­BER Läns­sty­rel­sen iden­ti­fi­e­rar var­gen i Val­len­tu­na ge­nom DNA. Det kon­sta­te­ras va­ra en ha­ne från Try­sil­om­rå­det i Nor­ge.

– Det här är en ung­varg och den är nog gans­ka ny­fi- ken av na­tu­ren, sä­ger Mi­kael Frans­son, rov­djurs­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen. 12 SEP­TEM­BER Pe­ter Al­mén i Brott­by blir av med fy­ra hö­nor. En hy­res­gäst på går­den fång­ar var­gen på bild, med en hö­na i mun­nen. 20 SEP­TEM­BER Var­gen tar yt­ter­li­ga­re en hund, som dör, och läns­sty­rel­sen sväng­er i frå­gan och sä­ger ja till skydds­jakt. De på­pe­kar ock­så att en varg ska ha va­rit när­gång­en mot ett barn. 21 SEP­TEM­BER Läns­sty­rel­sen be­rät­tar om hur jak­ten går till, med ut­ö­ka­de me­to­der. Det hand­lar bland an­nat om an­vän­dan­det av mo­tor­driv­na for­don och skydds­jak­ten får ske un­der he­la dyg­net. 25 SEP­TEM­BER Läns­sty­rel­sen be­rät­tar att de in­te kan gå ut med hur och när det ja­gas, för att var­gen vål­lar myc­ket käns­lor åt bå­da hål­len, och att det finns de som vill för­stö­ra jak­ten. 26 SEP­TEM­BER Jä­ga­re får syn på var­gen och en skytt los­sar av skott.

– Var­gen sköts på un­ge­fär 450 me­ters av­stånd. Det långa skott­hål­let gjor­de att jakt­le­da­ren ploc­ka­de bort skyt­ten från jak­ten då jä­ga­ren in­te ska ha följt di­rek­ti­ven, sä­ger Eme­lie Ny­man, press­kom­mu­ni­ka­tör på läns­sty­rel­sen, då. 27 SEP­TEM­BER Djur­rätts­ak­ti­vis­ter, som vill stop­pa var­g­jak­ten, är på plats kring skydds­jakts­om­rå­det.

– Vi är to­talt emot det, be­slu­tet är fat­tat på helt fel­ak­ti­ga grun­der. Hun­dar­na har in­te va­rit kopp­la­de. Det här hand­lar ba­ra om trofé­jakt, sä­ger Richii, en av ak­ti­vis­ter­na, till Val­len­tu­na Ny­he­ter då. 29 SEP­TEM­BER Skydds­jak­ten som på­gått i nio da­gar och egent­li­gen skul­le av­slu­tas den 30 sep­tem­ber för­längs till den 22 ok­to­ber. 4 OK­TO­BER Var­gen tar yt­ter­li­ga­re ett of­fer då en säll­skaps­hund för­svin­ner från fa­mil­jens tomt. Fa­mil­jen kan ana bak­de­len av var­gen och hun­den hit­ta­des se­na­re av­li­den cir­ka 500 me­ter från fa­mil­jens tomt. 9 OK­TO­BER Strax ef­ter kloc­kan sju ring­er en per­son po­li­sen. Per­so­nen ha­de kört på nå­got, i Brott­by på gam­la Norr­täl­je­vä­gen vid Norr­dal, som hen upp­fat­ta­de som en varg.

Po­li­sen skic­kar ut hun­dar för att spå­ra ef­ter var­gen, men hit­tar ing­et.

– Per­so­nen an­sågs så tro­vär­dig att man skic­ka­de ut hun­dar un­der nat­ten, be­rät­tar Anna West­berg, pressta­les­per­son vid Stock­holmspo­li­sen. 10 OK­TO­BER Vid 15-ti­den med­de­lar läns­sty­rel­sen att var­gen, en ha­ne, som ja­gats un­der någ­ra vec­kor har skju­tits av det jakt­lag som ut­setts till att ut­fö­ra jak­ten.

Per­so­nen an­sågs så tro­vär­dig att man skic­ka­de ut hun­dar un­der nat­ten

FOTO: MIA HELL­STEN

FÅNGAD – PÅ BILD. Mia Hell­sten bor i om­rå­det där var­gen rört sig. Hon lyc­ka­des den 4 sep­tem­ber fo­to­gra­fe­ra var­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.