Suc­cé för hjäl­te­in­sats med spon­tan­brunch

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - To­masz Po­zar to­masz.po­zar@di­rekt­press.se

Ro­bert He­ri­berts­son, skolkock på Lo­vi­se­dals­sko­lan, trod­de att 200 skul­le hit­ta till hans spon­ta­na brunch och att in­sam­ling­en skul­le ge­ne­re­ra 10 000 kro­nor till Värl­dens barn. Det. Blev. Helt. Ga­let. Var­je år sam­lar Ro­bert He­ri­berts­son med fa­milj in peng­ar i sam­band med att P4 Ra­dio Stockholm hål­ler sin Värl­dens barn-kam­panj, som i år på­gått mel­lan 25 sep­tem­ber och 6 ok­to­ber.

Ra­di­o­ka­na­len upp­ma­nar si­na lyss­na­re att del­ta på oli­ka sätt, men i år ha­de Ro­berts fa­milj bli­vit krass­li­ga.

– Så i år fun­ka­de det in­te. Men i tis­dag kom jag på att på att jag kan star­ta en egen in­sam­ling, sä­ger han.

Ro­bert He­ri­berts­son job­bar till var­dags i mat­be­spis- ning­en på Lo­vi­se­dals­sko­lan i Val­len­tu­na och han kom på att han re­dan un­der sön­da­gen skul­le er­bju­da brunch åt Val­len­tu­na. Raskt in­led­des ett ar­be­te med att för­sö­ka få lå­na sko­lans mat­sal.

– Jag gick runt och frå­ga­de om jag fick öpp­na upp sko­lan och hör­de mig för om det var en bra el­ler då­lig idé. Jag fick ba­ra po­si­tiv gen­svar och då kän­de jag: nu får det bä­ra el­ler bris­ta, sä­ger Ro­bert.

Många fri­vil­li­ga hjäl­pa­re

Tack va­re sko­lan, fa­milj och vän­ner som spred och de­la­de even­tet, många vo­lon­tä­rer, ett ra­di­o­re­por­tage i just P4 Stockholm kan man ba­ra sam­man­fat­ta Ro­berts brunch ini­ti­a­tiv med ett ord: Suc­cé.

– Jag var li­te ner­vös in­nan men ha­de satt upp ett mål på 200 per­so­ner som be­ta­la­de 50 kro­nor var. Det skul­le bli 10 000 kro­nor vil­ket jag tyc­ker ha­de va­rit bra. Det kom uppskatt­nings­vis mel­lan 600-800. Vi höll på mel­lan kloc­kan 1114 och re­dan en kvart in­nan var det så högt tryck att vi var tvung­na att öpp­na dör­rar­na, sä­ger en li­te choc­kad Ro­bert He­ri­berts­son da­gen ef­ter.

För­äld­rar, fot­bolls­för­e­ning­ar, brand­män, gam­la och unga slöt upp och be­ta­la­de in­te säl­lan mer än de be­gär­da 50 kro­nor­na för den ri­ka brun­chen be­stå­en­de av allt från kött­bul­lar och kyck­ling­klub­bor till bacon och des­ser­ter. Rå­va­ror som skänkts av bland an­nat lo­ka­la JK me­at. Ro­bert fick ihop näs­tan 40 000 kro­nor.

Un­der mån­da­gen är Ro­bert trött men lyck­lig.

– Jo då, jag mår jät­te­bra, li­te ur­la­kad, men med en fan­tas­tisk käns­la i krop­pen. Jag för­står ingen­ting men är över­lyck­lig. Det är så myc­ket folk som kom­mit, sä­ger han.

Vad sä­ger det här om det lo­ka­la sam­häl­let tyc­ker du?

– Att det in­te finns någ­ra be­gräns­ning­ar! Det är fan­tas­tisk vad folk kan bi­dra med, vil­ken kraft som finns. Otro­ligt.

Jag var li­te ner­vös in­nan men ha­de satt upp ett mål på 200 per­so­ner som be­ta­la­de 50 kro­nor var. Det skul­le bli 10 000 kro­nor vil­ket jag tyc­ker ha­de va­rit bra. Det kom uppskatt­nings­vis mel­lan 600-800.

FOTO: PRIVAT

VÄLGÖRENHETSMÅLTID. Ro­bert He­ri­berts­son job­bar till var­dags i mat­be­spis­ning­en på Lo­vi­se­dals­sko­lan – och såg till att få lå­na mat­sa­len till den väl­gö­ran­de brunch-sats­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.