För ditt barns skull – välj en No­kia 710 istäl­let för Ip­ho­ne 8

8.30

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - SA­GA LIN­DQVIST Re­por­ter

på buss 614. Hon för­sö­ker feb­rilt få kon­takt med ho­nom. Men hans blick är i en an­nan värld. En värld full av stän­di­ga upp­da­te­ring­ar. ” Pap­pa, pap­pa! Kol­la vil­ken

fin teck­ning jag gjort”. Han tit­tar in­te, han hör in­te, han ser in­te.

11.16. Luk­ten av kar­de­mum­ma och soc­ker slår mig när jag går in på Sta­tions­café­et i Vigg­by­holm. ” Bil­ly,

slu­ta upp med det där” sä­ger en mam­ma till sitt barn sam­ti­digt som han stir­rar ner i sin te­le­fon.

Över­allt, sam­ma sak. Barn som feb­rilt sö­ker ef­ter upp­märk­sam­het hos si­na för­äld­rar. Ska det verk­li­gen be­hö­va va­ra så­här? Det är ju du som för­äl­der som har gjort ett val. Ett val om att skaf­fa ett barn.

Om vi sä­ger så­här. Du som är vux­en, och som en­dast är an­sva­rig för dig själv. Gör vad du vill. Gör som jag, slö­sa bort ditt liv fram­för skär­mar av oli­ka slag. Skit i det som egent­li­gen hän­der fram­för ögo­nen på dig. Men du som har an­svar för in­te ba­ra dig själv, ut­an även för ditt barn, du bör verk­li­gen tän­ka dig för.

Barn är i be­hov av upp­märk­sam­het och so­ci­al kon­takt. In­te minst från si­na för­äld­rar. Så in­nan du som är för­äl­der kö­per nya Ip­ho­ne 8, fun­de­ra. Är det verk­li

gen värt det? För mig är va­let gi­vet. När jag får barn är det No­kia 710 som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.