30 där häs­tar­na kor­sar vägen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

På väg 972 vid Sjö­bergs sä­te­ri finns en bro över vägen mel­lan en loge in­vid väg­ba­nan och en höjd på and­ra si­dan. Bron har in­ne­bu­rit att for­don med stör­re höjd än 3,6 me­ter in­te har kun­nat tra­fi­ke­ra vägen. Bron är nu ska­dad och ska ri­vas, vil­ket an­tag­li­gen in­ne­bär mer tra­fik ef­tersom höjd­be­gräns­ning­en för­svin­ner.

Sik­ten är be­grän­sad på grund av kur­vor och höjd­skill­na­der, och ef­tersom Sjö­bergs sä­te­ri har verk­sam­het på bå­da si­dor av väg 972 med häs­tar som be­hö­ver kor­sa vägen, me­nar Tra­fik­ver­ket att det är mo­ti­ve­rat att in­fö­ra 30 kilo­me­ter i tim­men 100 me­ter sö­der om väg 968 och 250 me­ter sö­der om väg 968.

Läns­sty­rel­sen hål­ler med och bi­fal­ler an­sö­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.