Myste­ri­et med fo­to­gra­fi­er­na – vem till­hör de egent­li­gen?

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA -

En hög med fo­to­gra­fi­er på tåg­sta­tio­nen, det hit­ta­de Ul­la-Sti­na Fryk­berg. Nu vill vi lö­sa myste­ri­et – vems är bil­der­na? Val­len­tu­na­bon Ul­la- Sti­na Fryk­berg skul­le ta tå­get från Val­len­tu­na sta­tion till Orms­ta.

På en bänk på per­rong­en gjor­de hon en an­norlun­da upp­täckt – en hög med fo­to­gra­fi­er.

– De låg väl­digt fint och snyggt när jag kom. Jag ha­de en käns­la av att de all­de­les nyss lagts där, ef­tersom det blås­te så pass myc­ket. När jag stod där bör­ja­de de näm­li­gen att blå­sa om­kring, sä­ger Ul­la-Sti­na.

Trots att kor­ten för­mod­li­gen pre­cis lagts på bän­ken var det folk­tomt runt om­kring.

– Det var all­de­les tomt. Se­dan kom det folk. Jag bör­ja­de ploc­ka ihop dem, sä­ger Ul­la-Sti­na.

Kor­ten, ett 20-tal, be­står av li­te se­mes­ter- och fa­mil­je­bil­der med en barn­fa­milj på.

– Se­dan upp­täck­te min vä­nin­na att det var två män på en av bil­der­na, från Vät­tern­run­dan -95. Så jag kanske tar kon­takt med kans­li­et där, sä­ger Ul­la-Sti­na.

På bak­si­dan av bil­den står dess­utom ett hand­skri­vet med­de­lan­de:

”En li­ten på­min­nel­se om vad som vän­tar runt hör­net!! Keep on trai­ning!! Vi får sup­por­ter­klub­ben med oss även i år. Mats”.

– Nå­gon som ta­git kor­ten, el­ler haft kor­ten mås­te he­ta Mats, sä­ger Ul­la-Sti­na.

Det är li­te mystik över det he­la?

FOTO: LOTTEN ENGBOM

FO­TON. Vem är den mys­tis­ke Mats, och vad har han för kopp­ling till Vät­tern­run­dan? Det frå­gar sig Ul­la-Sti­na Fryk­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.