No­stal­gis­ka tan­kar i Nor­rort

På Drak­skepps­vä­gen i Vigg­by­holm bor Ol­le Lek­sell till­sam­mans med sin fa­milj. Och en klas­sisk ben­sin­mack som han byggt själv.

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Text och foto: Sa­ga Lin­dqvist

Ol­le Lek­sell ha­de un­der en lång tid en dröm om att ha en mack på tom­ten. Och för sex år se­dan blev dröm­men verk­lig­het.

– Min pap­pa ha­de en ben­sin­mack när jag var li­ten. Med ti­den gjor­de han sig av med mac­ken men spa­ra­de skyl­tar och li­te pry­lar som jag har ta­git över, sä­ger Ol­le Lek­sell.

Till en bör­jan var det tänkt att Ol­le Lek­sell skul­le byg­ga en frig­ge­bod på tom­ten för att få plats med di­ver­se träd­gårds­red­skap, men med ti­den har det över­gått till att bli en ben­sin­mack.

– Vi skul­le egent­li­gen haft gräs­klip­pa­re och sånt i frig­ge­bo­den, men nu blev det sna­ra­re ett ben­sin­macksmu­se­um. Och sen dess har bå­de be­kan­ta och okän­da män­ni­skor läm­nat in sa­ker som kan an­vän­das till det fort­sat­ta byg­get av mac­ken.

Kan bli kafé

Nostal­gi­mac­ken, som den kal­las i om­rå­det, är väl­känd bland gran­nar­na i om­rå­det. Och mac­ken är välbesökt.

– Det kom­mer folk var och varan­nan dag hit. Ibland går folk in här när jag in­te ens är hem­ma, men det är helt okej. Många får nostal­gi av att se mac­ken, men jag vill ock­så att den yng­re ge­ne­ra­tio­nen ska få upp ögo­nen för den och för­stå hur det såg ut en gång i ti­den, sä­ger Ol­le Lek­sell.

Ol­le Lek­sell har fått ett fler­tal öns­ke­mål om att mac­ken ska bli ett kafé. Och nu blir det san­ning.

– Vi tänk­te prov­öpp­na ett kafé på mac­ken un­der vin­tern. Vi vill bju­da på mac­kor. Mac­kor i en mack. Min fru gil­lar att ba­ka så det blir nog bra. Det blir ba­ra som en kul grej lik­som, sä­ger Ol­le Lek­sell.

Be­hö­ver te­le­fon­ka­ta­log

Det ny­as­te till­skot­tet i mac­ken är en oran­ge te­le­fon­ki­osk. Och nu ef­ter­ly­ser Ol­le Lek­sell en te­le­fon­ka­ta­log.

– I te­le­fon­ki­os­kar­na fanns det förr i ti­den all­tid te­le­fon­ka­ta­lo­ger och jag har för­sökt få tag på det men det är omöj­ligt. Så nu vill jag ef­ter­ly­sa en te­le­fon­ka­ta­log: gär­na från 60- el­ler 70-ta­let, sä­ger Ol­le Lek­sell.

Ibland går folk in här när jag in­te ens är hem­ma, men det är helt okej. Många får nostal­gi av att se mac­ken, men jag vill ock­så att den yng­re ge­ne­ra­tio­nen ska få upp ögo­nen för den.

FÖRVALTAR ETT ARV. Ol­le Lek­sell har byggt upp mac­ken på sin tomt. Många av de gam­la pry­lar­na är spa­ra­de från hans pap­pas tid som ben­sin­sta­tions­fö­re­stån­da­re.

BRÄNSLE FÖR MINNEN. Fos­si­la bräns­len må va­ra på väg ut – men Drak­skepps­vä­gen pum­par hjär­tat alltjämt för den gam­la mack­kul­tu­ren.

HYLL­NING AV DET GAM­LA. En tuggum­mi­ma­skin och mo­dell­plan sam­sas på hyl­lan in­ne i mac­ken.

PAPPERS-GPS. Den gam­la he­der­li­ga bil­kar­tan fick man nöja sig med in­nan det fanns gps att till­frå­ga.

SKENBAR DÅTID. In­ne i mac­ken vi­lar de gam­la pry­lar­na i dov mys­be­lys­ning.

70-TA­LET RING­DE… En oran­ge te­le­fon­ki­osk är ny­as­te till­skot­tet på mac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.