Nu ”ex­por­te­ras” Brott­bys lyc­ka­de in­teg­ra­tions­ar­be­te

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Hege Hellström

Ös­se­by för­sam­ling har job­bat hårt på att in­te­gre­ra ny­an­län­da. Och ar­be­tet har gått så bra att de är in­bjud­na till en rikstäc­kan­de kon­fe­rens för att be­rät­ta mer. Var­je vec­ka ord­nas kafé i för­sam­lings­hu­set. Nya och gam­la Brott­by­bor gör ut­flyk­ter till­sam­mans, går ut och spring­er ihop och det finns en fad­der­verk­sam­het.

– Vi har sökt bi­drag från Stockholm stift för att kun­na be­dri­va verk­sam­he­ten och vi har kom­mit gans­ka långt på gans­ka kort tid och fått bra ge­nom­slag, sä­ger Jo­se­fin Wahl­berg Van­nérus som är an­sva­rig för Ös­se­by för­sam­lings in­teg­ra­tions­ar­be­te.

Nät­ver­ket Ide­ellt fo­rum bjöd i för­ra vec­kan in hen­ne och kyr­ko­her­de Eli­sa­bet Mun­ro för att hål­la se­mi­na­ri­um om sitt ar­be­te.

– Det var väl­digt ro­ligt, att vi från lil­la Ös­se­by blev in­bjud­na. Vi är ovana, men stol­ta, sä­ger Jo­se­fin. Vad är hem­lig­he­ten? – Vi tyc­ker in­te synd om, vi tyc­ker om, det är en led­stjär­na för oss. Vi gör in­te det här för att gö­ra nå­got för nå­gon, ut­an vi gör till­sam­mans och då blir det bra. Då kän­ner man sig del­ak­tig och upp­skat­tad. Det är kärn­punk­ten.

Hur fun­ge­rar det med re­li­gi­o­nen – de fles­ta ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de är väl in­te krist­na?

– Från vårt per­spek­tiv är det en di­a­ko­nal upp­gift, vi ser in­te det här som en mis­sion, att om­vän­da, ut­an att det är kyr­kans upp­drag att fin­nas till för al­la män­ni­skor. När det gäl­ler ung­do­mar som kom­mer från Af­gha­nis­tan och har en mus­limsk bak­grund sä­ger de ”Gud är Gud”. För dem är Je­sus en pro­fet, för oss är hans Guds son. Men att det är mer lik­he­ter än skill­na­der, det ha­de in­te jag för­stått ti­di­ga­re, sä­ger Jo­se­fin.

Hon be­rät­tar om en ung svensk kil­le som var kon­fir­me­rad, som sa­de ”det är så svårt att tro på Gud när jag ald­rig har sett ho­nom”. En ung mus­limsk kil­le sva­ra­de ”men har du sett kär­le­ken? Och den tror du väl på?”.

– En mus­limsk ung­dom som för­sva­ra­de Gud för en ung­dom som är kon­fir­me­rad, det kän­des stort, sä­ger Jo­se­fin.

FOTO: PRIVAT

PÅ VÄG TILL VIS­BY. Kyr­ko­her­de Eli­sa­bet Mun­ro och in­teg­ra­tions­an­sva­ri­ga Jo­se­fin Wahl­berg Van­nérus be­rät­ta­de om ar­be­tet i Ös­se­by för­sam­ling för he­la Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.