Oj – den här re­stau­rang­en har re­dan bör­jat med julpynt

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

In­te ens mit­ten på ok­to­ber. Men kon­fe­rens­an­lägg­ning­en kan in­te hål­la styr på tom­tar­na som re­dan trip­pat ut ur si­na hålor. Om siså­där 70 da­gar är det julaf­ton men se­dan länge har fle­ra oli­ka kon­fe­rens- och re­stau­rang­an­lägg­ning­ar re­dan bör­jat skyl­ta med si­na re­spek­ti­ve jul­bord. Så även på Såsta­holm där man väl­kom­nar ju­len med si­na sed­van­li­ga tom­tar som spring­er över åkern.

Vi ring­de upp ho­tell- och kon­fe­rens­an­lägg­ning­en och frå­ga­de om det in­te var li­te ti­digt?

– Men al­la re­stau­rang­er har ju re­dan satt ut an­non­ser för jul­bord, det här är vå­rat sätt att gö­ra li­te re­klam med tom­tar­na för vå­rat jul­bord. Har in­te Ikea re­dan bör­jat säl­ja jul­sa­ker? sä­ger Pa­trick Karls­son, fas­tig­hets­chef på Såsta­holm.

Det ser ju ut att va­ra gans­ka välträ­na­de tom­tar? – Det är för att vå­rat träd­gårds­team är väl­digt välträ­na­de. Vi ri­ta­de gub­bar­na ge­nom att kil­lar­na i vårt träd­gårds­team fick stå som sil­hu­et­ter, sä­ger Pa­trick Karls­son.

Vi­da­re be­rät­tar Pa­trick att de pla­ce­rat ut tom­tar­na runt ok­to­ber var­je år de se­nas­te tio åren.

– Det är ju en re­bus det här med tom­tar­na och det är att pyn­ta på ett li­te ro­li­ga­re sätt och in­te tryc­ka upp re­klam i nå­gons an­sik­te. Det hand­lar om att ska­pa stäm­ning, nu hop­pas vi ba­ra snön kom­mer snabbt.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

REKORDTIDIGT? Här tit­tar tom­tar­na ut re­dan i ok­to­ber var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.