Dags för kvar­nens öde att av­gö­ras

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA/ NORRORT - Sa­ga Lin­dqvist To­masz Po­zar nor­rort@di­rekt­press.se

Ef­ter på­tryck­ning från kom­mu­nens in­vå­na­re ty­der myc­ket på att Val­len­tu­nas gam­la kvarn byggs upp igen. Näs­ta mån­dag tas frå­gan upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Kvar­nen i Val­len­tu­na kom­mer med stor san­no­lik­het att byg­gas upp igen och un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge den 16 ok­to­ber vän­tas ett slut­gil­tigt be­slut tas.

Men re­dan för­ra vec­kan möt­tes en grupp från kom­mu­nen och and­ra ak­tö­rer för ett förs­ta mö­te.

– Just nu be­fin­ner vi oss i en för­be­re­del­se­fas och vän­tar på att byg­get kan dra igång, sä­ger Aza­deh Sai­ah, pro­jekt­le­da­re för byg­get.

Många i kom­mu­nen har hört av sig och le­gat på om att kvar­nen bor­de åter­upp­byg­gas.

– Kvar­nen har nå­gon form av histo­ria bakom sig. Många har va­rit in­tres­se­ra­de och en­ga­ge­ra­de i att åter­upp­byg­ga kvar­nen. Där­för har ock­så Val­len­tu­na ta­git på sig rol­len och dri­vit frå­gan, sä­ger Aza­deh Sai­ah.

Do­na­tio­ner

Kvar­nen vän­tas främst fi­nan­sie­ras via do­na­tio­ner, men ock­så med hjälp av en sum­ma från kom­mu­nen.

– Idag är det li­te oklart ex­akt hur det ska fi­nan­sie­ras, men det blir nog mest ge­nom do­na­tio­ner. Do­na­tio­ner kan ske ge­nom bygg­ma­te­ri­al, ex­per­tishjälp och så vi­da­re, sä­ger Aza­deh Sai­ah.

Vad kvar­nen kan tän­kas an­vän­das till är li­te oklart me­nar Aza­deh Sai­ah, men det har kom­mit in ett fler­tal kre- ati­va för­slag. Just nu är ut­gångs­punk­ten emel­ler­tid att den ”en­bart” ska fun­ge­ra som ett land­mär­ke.

”Vill ha kafé”

Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, be­rät­tar mer:

– Vi har tit­tat på oli­ka möj­lig­he­ter, och det vi har sett är att det finns möj­lig­het för en åter­upp­bygg­nad av land­mär­ket kvar­nen. Vi ha­de gär­na sett ett kafé el­ler an­nan mö­tes­plats, men pro­ble­met är att mar­ken lig­ger un­der läns­sty­rel­sens försorg, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Mar­ken är så pass nä­ra vatt­net att det rå­der strand­skydd, och dess­utom finns and­ra ty­per av skydd vil­ket gör att vi in­te kan dra in vat­ten och av­lopp med de reg­ler­na som finns i dag.

Dä­re­mot kan det kanske bli möj­ligt att an­vän­da kvar­nen till att ex­em­pel­vis äta sin pick­nick el­ler lik­nan­de. Men då mås­te kvar­nen va­ra till­gäng­lig för al­la, in­te all­tid en helt en­kel ek­va­tion om man vill byg­ga upp en gam­mal kvarn i dess ur­sprungs­form.

Vi ha­de gär­na sett ett kafé el­ler an­nan mö­tes­plats, men pro­ble­met är att mar­ken lig­ger un­der läns­sty­rel­sens försorg.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

KVARNSAMTAL. I för­ra vec­kan sam­la­des fle­ra ak­tö­rer för att sam­ta­la om upp­bygg­na­den av kvar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.