Ny­star­tad Tä­by­klubb ska loc­ka fler till che­er­le­a­ding

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA/ NORRORT -

Un­der hös­ten öpp­na­de East­coast Che­e­le­a­ders en fi­li­al i Tä­by med för­hopp­ning­ar att loc­ka unga till den ut­ma­nan­de id­rot­ten. För­e­ning­en East­coast Che­e­le­a­ders med sä­te i Åkers­ber­ga har länge haft bå­de le­da­re och ak­ti­va som kom­mit för att trä­na från Tä­by. Ef­tersom det in­te finns nå­gon ak­tiv klubb i vår kom­mun tänk­te klub­ben att det var dags. La­gom till för­e­ning­ens 20-års­ju­bi­le­um be­stäm­de man sig för att prö­va si­na ving­ar även i Tä­by med ett till­fäl­le i veck- an i Tibb­le­hal­len på mån­da­gar mel­lan kloc­kan 1719.

– De finns fort­fa­ran­de de som tror att che­er­le­a­ding är pom­poms och att man skri­ker en ram­sa när det i själ­va ver­ket rör sig om allt från dans och vol­ter till skru­var, hopp och ak­ro­ba­tik, sä­ger An­ders Åkes­son, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en.

Che­er­le­a­ding är en upp­vis­nings­sport där var­je lag har 2,5 mi­nu­ter på sig att gö­ra ett pro­gram där dans, gym­nas­tik, hopp, ak­ro­ba­tik in­går och där man byg­ger py­ra­mi­der till spe­ci­a­lan­pas­sad mu­sik.

– Parkour är fak­tiskt gans­ka nä­ra, sä­ger An­ders Åkes­son.

Grup­per­na är in­te in­de­la­de i någ­ra sär­skil­da åld­rar el­ler kön, istäl­let ut­går man från oli­ka ni­vå­er när man ska­par la­gen via ”try outs” en gång per år. Är det far­ligt? – Det är en tuff sport men med ett stort sä­ker­hets­ar­be­te runt om. Trä­nar­na an­pas­sar ef­ter vil­ken nivå man lig­ger på och det finns all­tid folk som står runt om, om man skul­le ram­la ner. Men che­er­le­a­ders är tuf­fa, de kör på, även med blo­det rin­nan­de, sä­ger An­ders Åkes­son.

AKROBATISKA. Äng­la och Linn trä­nar i den ny­star­ta­de Tä­by­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.