Uni­ka för­sälj­ning­en: två rad­hus till sam­ma kö­pa­re

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA/ NORRORT - Lotten Engbom

På jakt ef­ter tre oli­ka bo­en­den på sam­ma adress? För­sälj­nings­ob­jek­tet i La­häll är en­ligt mäk­la­ren ex­tremt ovan­ligt: Två rad­hus och en lä­gen­het. På Täbys bo­stads­mark­nad dy­ker det då och då upp li­te an­norlun­da ob­jekt till för­sälj­ning. Nu se­nast ett dub­belt par­hus med till­hö­ran­de at­te­falls­hus – allt­så tre hus i ett köp. Nå­got som mäk­la­ren Victor Isaks­son, fran­chi­se­ta­ga­re på Hus­man­hag­berg i Tä­by, me­nar in­te hör till van­lig­he­ter­na.

– Nej, det är ex­tremt ovan­ligt. Det är nå­got helt nytt, men det är li­te ro­ligt. Man vet in­te var det kom­mer lan­da, sä­ger han.

– Tan­ken är att det ska kun­na va­ra till två styc­ken fa­mil­jer som tyc­ker om varand­ra el­ler till ett tjäns­te­fö­re­tag, om man hål­ler på med nå­gon form av vård­verk­sam­het, tand­lä­ka­re el­ler dy­likt.

Tänk­ta bo­stads­rät­ter

Par­hu­sen är 190 kvadrat­me­ter var och at­te­falls­hu­set är på 25 kvadrat­me­ter. Ka­la­set går loss på 18 000 000 kro­nor.

An­non­sen las ut i för­ra vec­kan, och en­ligt Victor Isaks­son var det två styc­ken som re­dan då vi­sat in­tres­se.

– Vi har väl haft två styc­ken som hört av sig än så länge, men ingen­ting kon­kret. Än så länge har det va­rit två fö­re­tag. Var­för säljs hu­set så här? – Från bör­jan ha­de han (bygg­her­ren) tänkt att gö­ra bo­stads­rät­ter, se­dan vi­sa­de det sig att ban­ker­na in­te är så giv­mil­da med att lå­na ut till bo­stads­rätts­för­e­ning­ar som är mind­re än tio en­he­ter, det här är tre, sä­ger Victor Isaks­son.

FOTO: HUS­MAN­HAG­BERG

TILL SALU. Tre hus i ett, på en tomt i La­häll, är till salu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.